Người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Quận Bắc Từ Liêm: Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị

Quỳnh Chi 06:36 11/06/2024

Quận Bắc Từ Liêm (Thành phố Hà Nội) xác định việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh là một trong những nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, qua đó tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Triển khai đồng bộ, rộng khắp việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố Hà Nội, để tổ chức triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm lần thứ II, Chương trình số 06/CTr-TU về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025” của Thành ủy, Quận ủy Bắc Từ Liêm đã chủ động xây dựng và ban hành Chương trình số 03 ngày 16/12/2020 về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021 - 2025”.

bac-tu-liem2.jpg
Bắc Từ Liêm là đơn vị đầu tiên của Thành phố Hà Nội triển khai tổ chức Lễ phát động điểm mô hình “Di tích lịch sử văn hóa - Điểm đến an toàn, hấp dẫn”.

Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể từ Quận đến cơ sở luôn coi trọng và thực hiện tốt việc quán triệt, tuyên truyền các chương trình, kế hoạch của Thành phố và Quận đối với nhiệm vụ “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”.

Trong đó, để thực hiện hai Bộ quy tắc ứng xử của Thành phố hiệu quả, Quận đã chủ động triển khai với nhiều cách làm sáng tạo, được Thành phố đánh giá cao như: Phát động phong trào thi đua; tổ chức các hội nghị tuyên truyền, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, thiết kế mẫu để bàn làm việc về 2 Bộ quy tắc ứng xử phát cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động... Cùng đó, quận Bắc Từ Liêm đã triển khai cuộc thi trực tuyến “Tuyên truyền Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố Hà Nội” với hàng nghìn bài dự thi và đạt giải cấp Thành phố.

Tập trung xây dựng 10 mô hình, triển khai rộng rãi đến các phòng, ban, ngành, đoàn thể và 13 phường. Xây dựng tiêu chỉ nhận diện và thang bảng đánh giá hàng tháng đối với 4 mô hình thực hiện quy tắc ứng xử trên địa bàn quận: Mô hình “Bộ phận một cửa, một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp”; “Chung cư văn hóa, ứng xử lịch thiệp, tôn trọng không gian chung”; “Cơ quan xanh, nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng” và mô hình “Di tích lịch sử văn hóa - điểm đến an toàn, hấp dẫn”.

bac-tu-liem.jpg
Tiết mục biểu diễn tại cuộc thi "Giọng hát hay quận Bắc Từ Liêm mở rộng lần thứ nhất" năm 2024 chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Quận Bắc Từ Liêm (2014 - 2024).

Bắc Từ Liêm là đơn vị đầu tiên trên địa bàn Thành phố Hà Nội triển khai tổ chức Lễ phát động điểm mô hình “Di tích lịch sử văn hóa - Điểm đến an toàn, hấp dẫn” tại di tích quốc gia đình Đăm và tiếp tục nhân rộng mô hình đến các phường trên địa bàn quận.

Nhằm phát huy hiệu quả của quy ước và các giá trị văn hóa truyền thống trong việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, hàng năm, quận Bắc Từ Liêm thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung đối với quy ước tổ dân phố có các nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tiễn. Kịp thời triển khai việc xây dựng quy ước đối với 18 tổ dân phố mới. Các tổ dân phố đều đưa nội dung thực hiện quy ước vào tiêu chí bình xét, công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” và Tổ dân phố văn hóa. Đến nay, số đám cưới thực hiện theo quy ước trên tổng số đám cưới đạt trên lên 97,2%. Số đám tang tổ chức hỏa táng đạt 90,6%. Và 100% các lễ hội truyền thống được tổ chức theo đúng quy định của pháp luật.

Trong công tác xây dựng “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh”, UBND Quận Bắc Từ Liêm đã xây dựng và triển khai Kế hoạch số 356 ngày 6/9/2021 về thực hiện xây dựng “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” trên địa bàn quận giai đoạn 2021-2025. Quận đã tổ chức kiểm tra, đánh giá các tiêu chí xây dựng “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh” đối với các phường thuộc Quận. Trong đó, phường Phú Diễn là đơn vị đầu tiên được UBND Quận công nhận là “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh”.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, thực hiện nghiêm túc của các cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể và sự đồng tình hưởng ứng tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, công tác xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm đã được triển khai đồng bộ, rộng khắp. Ý thức và nề nếp trong đời sống sinh hoạt của người dân có sự chuyển biến tích cực, từng bước điều chỉnh lời nói, thái độ, hành vi của tổ chức, cá nhân chung tay xây dựng nếp sống người Hà Nội thanh lịch, văn minh; xây dựng quận Bắc Từ Liêm xanh, sạch, hiện đại.

6 giải pháp trọng tâm trong tình hình mới

Trong thời gian tới, quận Bắc Từ Liêm tiếp tục kiên trì mục tiêu xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, phát triển toàn diện, hình thành hệ giá trị văn hóa phù hợp với xu thế thời đại gắn với phát huy những giá trị truyền thống anh hùng của địa phương. Quận tập trung thực hiện 6 giải pháp trọng tâm.

phong-trao4.jpg
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại quận Bắc Từ Liêm đi vào đời sống.

Trước hết, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền đổi với việc quán triệt, tổ chức thực hiện các nội dung của Chương trình 06-của Thành ủy gắn với Chương trình 03 của Quận, xác định xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị, thực sự trở thành giá trị tinh thần to lớn, sức mạnh, nguồn lực nội sinh cho sự phát triển bền vững của quận và Thủ đô Hà Nội nói chung.

Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, phòng, ban, ngành, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội từ quận tới cơ sở chú trọng tuyên truyền cả chiều rộng lẫn chiều sâu, đổi mới các hoạt động thông tin tuyên truyền, giáo dục về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Hướng dẫn và triển khai nghiêm túc công tác bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa: Gia đình văn hóa, Tổ dân phố văn hóa, Cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa, Phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Tiếp tục triển khai sâu rộng có hiệu quả 2 bộ quy tắc ứng xử trong cơ quan và nơi công cộng.

Nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện nếp sống văn minh. Phát huy sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ của các cấp chính quyền, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc triển khai thực hiện nếp sống văn minh. Chú trọng phát huy vai trò xung kích của thanh niên về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, vai trò của MTTQ, Cựu chiến binh trong việc tang, lễ hội...

Chú trọng giáo dục trong gia đình, nhà trường và ngoài xã hội, trọng tâm là giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, giá trị chân - thiện - mỹ cho thế hệ trẻ. Chăm lo xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần với những đặc trưng cơ bản: yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo, lịch thiệp. Khôi phục, kế thừa, phát huy những giá trị đạo đức văn hóa, nhân văn gia đình truyền thống; tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành và trách nhiệm chấp hành pháp luật; tự hào, tôn vinh các giá trị văn hóa của Thủ đô và truyền thống vẻ vang của quận Bắc Từ Liêm anh hùng.

Cuối cùng, quận Bắc Từ Liêm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện việc chấp hành thực hiện nếp sống văn hóa lành mạnh; kiên quyết xử lý những tổ chức và cá nhân vi phạm; đồng thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng những gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến./.

Bài liên quan
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Quận Bắc Từ Liêm: Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO