Chính sách & Quản lý

Hoàn thiện khẩn trương Chương trình cấp bách chấn hưng, phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023 - 2025

KT 10:54 06/03/2023

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang khẩn trương thực hiện dự thảo Chương trình cấp bách chấn hưng, phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023 - 2025 để trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3 năm 2023.

dac-trung-van-hoa-dan-toc_b860b-07460290.jpg
Hoàn thiện khẩn trương Chương trình cấp bách chấn hưng, phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023 - 2025 (ảnh minh hoạ)

Tại Thông báo số 61/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về Chương trình tổng thể quốc gia về phát triển văn hoá Việt Nam giai đoạn 2023 - 2030 nêu rõ: Để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước, ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội cần thiết phải xây dựng Chương trình tổng thể mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hoá, xây dựng con người Việt Nam cho giai đoạn 2025 - 2035, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần khẩn trương tổng kết các chương trình về phát triển văn hóa, nghiên cứu các ý kiến tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia 80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam. Đồng thời huy động sự tham gia của các tổ chức, đội ngũ nhân sĩ, trí thức và các nhà văn hóa.

Chương trình được xây dựng dựa trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ của các chương trình mục tiêu quốc gia có liên quan về văn hóa, phù hợp với Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030; đặc biệt là bổ sung nhiệm vụ, giải pháp quan trọng mà đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu trong bài phát biểu tại Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021, trong đó có các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, như: Xây dựng chương trình đổi mới đồng bộ hệ thống pháp luật về văn hóa, thể chế hóa các nghị quyết, chủ trương của Đảng; hoàn thiện các cơ chế, chính sách về đầu tư, tài chính, hợp tác công tư, bảo tồn các giá trị văn hóa, tài nguyên văn hóa đặc thù; tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy thu hút các nguồn lực xã hội cho phát triển văn hóa, các ngành công nghiệp văn hóa; xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ về văn hóa tương xứng với yêu cầu và nhiệm vụ phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới; xây dựng chương trình truyền thông về vị trí, vai trò của văn hóa, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển văn hóa...

Chương trình cấp bách cần có các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, dự án cụ thể có tính khả thi, nhằm giải quyết một số khó khăn, vướng mắc, khơi thông các nguồn lực, khơi dậy và phát huy các tài nguyên văn hóa, thúc đẩy phát triển bền vững đất nước, phù hợp với Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030, đặc biệt bổ sung nhiệm vụ, giải pháp quan trọng mà đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu trong bài phát biểu tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021. Trong đó tập trung triển khai nhóm các nhiệm vụ cụ thể: Nghiên cứu xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong bảo tồn các giá trị văn hóa, tuyên truyền quảng bá hình ảnh văn hóa, con người Việt Nam ra nước ngoài…

Bài liên quan
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Hoàn thiện khẩn trương Chương trình cấp bách chấn hưng, phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023 - 2025
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO