Sự kiện & Bình luận

Hà Nội: Tiếp thu, góp ý hoàn thiện và triển khai thi hành Luật Thủ đô (sửa đổi) năm 2024

Trung Kiên 21:01 22/02/2024

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 64 – KH/UBND ngày 19/2 về việc tổ chức nghiên cứu giải trình, tiếp thu, góp ý hoàn thiện dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) và triển khai thi hành Luật Thủ đô (sửa đổi) trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2024.

Kế hoạch nêu trên của UBND Thành phố Hà Nội nhằm nghiên cứu giải trình, tiếp thu, góp ý đầy đủ và chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) theo ý kiến của các Đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, Báo cáo số 2273/BC-UBPL15 ngày 20/10/2023 của Ủy ban pháp luật của Quốc hội thẩm tra dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), Báo cáo số 3194/BC-TTKQH ngày 5/12/2023 của Tổng Thư ký Quốc hội về việc tổng hợp ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội thảo luận tại Tổ và Hội trường về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi); ý kiến góp ý của tổ chức, công dân vào dự thảo Luật theo tiến độ xây dựng Luật của Quốc hội.

luat-thu-do.jpeg
Đoàn ĐBQH Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri, lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi). (Ảnh minh họa).

Đồng thời, Kế hoạch nhằm tổ chức triển khai thi hành Luật Thủ đô (sửa đổi) sau khi được Quốc hội thông qua. Rà soát văn bản quy phạm pháp luật và lập danh mục văn bản ban hành quy định chi tiết thi hành Luật đề xuất cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Thủ đô (sửa đổi) sau khi được Quốc hội thông qua.

Đảm bảo xác định nội dung công việc, phân công trách nhiệm của các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan theo Kế hoạch số 2383/KH-UBPL15 ngày 04/12/2023 của Ủy ban pháp luật của Quốc hội, Kế hoạch số 6203/KH-BTP ngày 15/12/2023 của Bộ Tư pháp; sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo xây dựng dự án Luật Thủ đô (sửa đổi). Đồng thời đảm bảo sự phối hợp giữa Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội với Ủy ban pháp luật của Quốc hội, Bộ Tư pháp, các bộ, ngành liên quan, UBND các tỉnh trong Vùng Thủ đô trong tổ chức các hoạt động giải trình, tiếp thu, góp ý, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) và triển khai thi hành Luật Thủ đô (sửa đổi) trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2024 sau khi Quốc hội thông qua.

Cụ thể, Kế hoạch số 64 – KH/UBND gồm các nội dung chính:

Tổ chức Hội nghị, Hội thảo, Tọa đàm góp ý dự án Luật Thủ đô (sửa đổi).

Đơn vị chủ trì: Tổ Công tác Luật Thủ đô của UBND Thành phố; Sở Tư pháp - cơ quan thường trực tham mưu đề xuất nội dung, cách thức thực hiện. Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND Thành phố, các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND cấp huyện và các cơ quan đơn vị liên quan. Thời gian theo tiến độ thực hiện Kế hoạch số 2383/KH-UBPL15 ngày 4/12/2023 của Ủy ban pháp luật.

Hoàn thiện Hồ sơ dự án Luật Thủ đô trình Quốc hội

Tổ Công tác Luật Thủ đô của UBND Thành phố, Văn phòng UBND Thành phố, Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Uỷ ban pháp luật của Quốc hội và Bộ Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện Kế hoạch số 2383/KH-UBPL15 ngày 04/12/2023 như sau:

Hoàn thiện Hồ sơ dự án Luật Thủ đô:

Thời gian: theo Kế hoạch số 2383/KH-UBPL15 ngày 04/12/2023 của Ủy ban pháp luật. Sản phẩm bao gồm: Hồ sơ dự án Luật Thủ đô gồm: Báo cáo một số vấn đề lớn của dự thảo Luật; Dự thảo Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật; Dự thảo Luật đã được tiếp thu, chỉnh lý; Bảng so sánh dự thảo Luật; ý kiến của chính phủ về dự thảo Luật.

Tổ chức hội thảo, tọa đàm về dự thảo Luật thủ đô (sửa đổi) Thời gian: Tháng 2, 3, 4 năm 2024. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hội thảo, tọa đàm về dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).

Xin ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đối với thường trực UBPL, lãnh đạo Bộ Tư pháp, lãnh đạo Thành phố Hà Nội. Thời gian: Tháng 2, 3 năm 2024.

Tài liệu xin ý kiến: Báo cáo một số vấn đề lớn tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật, Dự thảo Luật, Dự thảo báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật. Sản phẩm: Dự thảo văn bản để trình UBTVQH tại phiên họp tháng 3/2024.

Tổ chức họp thảo luận thống nhất phương án giải trình, tiếp thu, chỉnh lý các nội dung dự thảo Luật. Thời gian: từ ngày 19/2/2024 đến ngày 24/2/2023.

Sản phẩm: Thống nhất các nội dung trong Dự thảo Luật, Dự thảo báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý và những nội dung cần xin ý kiến của Bộ Chính trị.

Tổ chức tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật theo ý kiến của UBTVQH để phục vụ hội nghị ĐBQH hoạt động chuyên trách.

Thời gian: Sau phiên họp UBTVQH. Tài liệu gồm: Báo cáo một số vấn đề lớn về dự thảo Luật, Dự thảo Luật đã tiếp thu, chỉnh lý, Dự thảo Báo cáo giải tình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật của UBTVQH, ý kiến của Chính phủ về dự thảo Luật. Sản phẩm: Hồ sơ Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) đã tiếp thu, chỉnh lý

Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật và hoàn thiện Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thời gian: Trước ngày 4/4/2024.

Sản phẩm: Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật trên cơ sở ý kiến Hội nghị ĐBQH hoạt động chuyên trách và ý kiến Đoàn ĐBQH, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan có liên quan.

luatthudo-2.jpg
Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) hướng tới phát triển Thủ đô Hà Nội "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại".

Tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật theo ý kiến của UBTVQH, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Luật để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7. Thời gian: trước 25/4/2024. Sản phẩm: Báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật, Dự thảo Luật đã tiếp thu, chỉnh lý, Bảng so sánh dự thảo Luật.

Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật; xây dựng dự thảo Báo cáo một số vấn đề lớn của dự thảo Luật; dự thảo Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật để trình Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến. Sản phẩm: Dự thảo Báo cáo một số vấn đề lớn của dự thảo Luật; dự thảo Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật để trình Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến.

Hoàn thiện hồ sơ dự án Luật trình Quốc hội thông qua. Thời gian: Trước ngày Quốc hội thông qua. Sản phẩm: Hồ sơ dự thảo Luật trình Quốc hội thông qua gồm: Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật, Dự thảo Luật đã được tiếp thu, chỉnh lý, Bảng so sách dự thảo Luật.

Hoàn thiện văn bản Luật đã được Quốc hội thông qua; trình Chủ tịch Quốc hội ký chứng thực. Thời gian: Theo tiến độ chung. Sản phẩm: Văn bản Luật đã được Quốc hội thông qua.

Khảo sát, thu thập thông tin phục vụ nghiên cứu góp ý hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Thủ đô (sửa đổi).

- Kết hợp các hoạt động nghiên cứu giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) theo ý kiến của ĐBQH, báo cáo thẩm tra của Ủy ban pháp luật của Quốc hội tổ chức các đoàn công tác khảo sát học tập kinh nghiệm tại một số địa phương trong nước, nước ngoài góp ý hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Thủ đô (sửa đổi).

- Đơn vị thực hiện: Tổ công tác Luật Thủ đô của Thành phố, Sở Ngoại vụ, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Văn phòng UBND Thành phố. Đơn vị phối hợp: Ủy ban pháp luật của Quốc hội, Vụ các vấn đề chung về Xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp; một số bộ, ban, ngành Trung ương; các tỉnh trong vùng Thủ đô; một số sở, ban, ngành Thành phố có liên quan. Thời gian thực hiện: Trong năm 2024. Sản phẩm: Báo cáo nghiên cứu, khảo sát, học tập kinh nghiệm, báo cáo hội nghị, hội thảo.

Tham mưu Ban chỉ đạo xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) thực hiện các hoạt động theo Kế hoạch số 03-KH/BCĐ ngày 28/12/2021 của Ban chỉ đạo. Thời gian thực hiện: năm 2024. Sản phẩm: Hồ sơ dự thảo Luật trình Quốc hội thông qua.

Triển khai thi hành Luật Thủ đô (sửa đổi) sau khi quốc hội thông qua.

Thời gian thực hiện: Sau khi Quốc hội thông qua Luật Thủ đô. Sản phẩm: Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Luật Thủ đô, Hội nghị tổ chức quán triệt Luật Thủ đô, tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật, rà soát văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Thủ đô, kế hoạch ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Thủ đô (sửa đổi)./.

UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng Ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã; thành viên tổ công tác xây dựng, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô của Thành phố tập trung triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND Thành phố (qua Sở Tư pháp) để chỉ đạo giải quyết.

Bài liên quan
(0) Bình luận
 • Đồng chí Đào Duy Tùng: Người con ưu tú của quê hương Đông Anh (Hà Nội)
  Đồng chí Đào Duy Tùng (1924 –1998) sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước tại xã Cổ Loa (huyện Đông Anh, TP. Hà Nội). Ông là người có nhiều công lao và thành tích đối với cách mạng, đã được Đảng và Nhà nước ta tặng thưởng cao quý.
 • Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại cho hợp tác xã tại Thủ đô
  Tối 18/4, tại phố đi bộ Trần Nhân Tông và công viên Thống Nhất, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Hội chợ xúc tiến thương mại cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2024 (khu vực phía Bắc).
 • Những cống hiến to lớn của đồng chí Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc
  Đồng chí Trần Phú là người cộng sản mẫu mực, kiên cường, bất khuất, đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của đảng và của nhân dân, luôn nêu cao phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, thủy chung, trung thành vô hạn với sự nghiệp cách mạng của đảng, của giai cấp và của dân tộc, lạc quan tin tưởng vào tương lai và sự tất thắng của cách mạng… Hướng tới Kỷ niệm 120 năm ngày sinh (01/5/1904 - 01/5/2024) đồng Chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, tạp chí Người Hà Nội xin giới thiệu đến bạn đọc những cống hiến to lớn của đồng chí Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.
 • Khai mạc triển lãm quốc tế về làm đẹp tại Hà Nội
  Triển lãm quy tụ hơn 250 gian hàng đến từ gần 20 quốc gia và vùng lãnh thổ đi đầu trong lĩnh vực làm đẹp toàn cầu như Đức, Hà Lan, Ma-rốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc… Tại đây, công chúng được tham quan các gian trưng bày nhiều lĩnh vực như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng làm đẹp, kính áp tròng và kính thời trang; thẩm mỹ…
 • Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình
  Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình sử dụng nguồn nước mặt sông Đà với công suất 300.000 m3/ngày đêm sẽ cung cấp nước sạch cho Hòa Bình và Hà Nội.
 • Ra mắt Viện Nghiên cứu Khởi nghiệp
  Chiều 17/4, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Khởi nghiệp đã làm lễ ra mắt và thông tin Báo cáo chỉ số khởi nghiệp quốc gia năm 2024.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Tiếp thu, góp ý hoàn thiện và triển khai thi hành Luật Thủ đô (sửa đổi) năm 2024
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO