Đề cương về văn hóa Việt Nam

Phát huy giá trị của “Đề cương về văn hóa Việt Nam” trong văn học nghệ thuật
Tháng 2/1943, “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” (Đề cương) ra đời đã trở thành “kim chỉ nam” dẫn đường cho sự phát triển của văn hóa trong đó có văn học nghệ thuật (VHNT). Dưới ánh sáng của Đề cương, VHNT đã tạo được nhiều dấu ấn, trở thành vũ khí đấu tranh sắc bén trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Tuy nhiên, thực tiễn đời sống VHNT hiện nay đặt ra nhiều thách thức đòi hỏi sự vận dụng sáng tạo và hiệu quả giá trị của Đề cương.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO