Chuyển động Hà Nội

4 nhiệm vụ và giải pháp của Hà Nội về công tác thi đua, khen thưởng năm 2024

Trung Kiên 05/12/2023 07:36

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch triển khai “Công tác thi đua, khen thưởng năm 2024”, trong đó nhấn mạnh 4 nội dung và giải pháp của Thành phố trong năm tới.

Theo UBND Thành phố Hà Nội, 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII và các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025), năm diễn ra nhiều ngày lễ lớn của đất nước và của Thủ đô Hà Nội nói riêng. Vì thế, Kế hoạch “Công tác thi đua, khen thưởng năm 2024” của UBND Thành phố Hà Nội đưa ra 4 nhiệm vụ và giải pháp. Cụ thể:

Phát động và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua

Phát động và triển khai phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và chủ đề công tác năm 2024 theo Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của Trung ương và Thành phố; tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 16-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

453-202312050126521.jpg
Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố Hà Nội Nguyễn Công Bằng (thứ 3 từ phải sang) tặng bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu quận Hoàn Kiếm trong phong trào “Người tốt, việc tốt”.

Tăng cường giải pháp, biện pháp thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Trung ương, Thành phố phát động, đảm bảo thiết thực, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố và của ngành, địa phương, đơn vị. Trọng tâm là thi đua xây dựng hệ thống chính trị gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào: Người tốt, việc tốt; Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng; Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, Toàn dân chung sức xây dựng Nông thôn mới, Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau, Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030,

Tập trung thực hiện phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô theo Kế hoạch của UBND Thành phố. Tăng cường công tác tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước cùng những thành tựu của đất nước, của Thủ đô; tổ chức phong phú các hoạt động văn hoá, thể thao; quan tâm làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa” và công tác trợ giúp xã hội...

Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; đẩy mạnh tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến

Tập trung nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo kịp thời, chính xác, công khai, công bằng, có tác dụng động viên, giáo dục và nêu gương. Chú trọng khen thưởng thành tích đột xuất, khen thưởng chuyên đề trong các lĩnh vực bám sát kết quả thi đua thực hiện các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của từng ngành, địa phương, đơn vị và Thành phố, gắn với việc giải quyết các vấn đề lớn, bức xúc, cấp thiết của đời sống xã hội, những việc làm tốt, sáng kiến mang lại hiệu quả cao phục vụ người dân, doanh nghiệp.

453-202312050126522.jpg
Cuối tháng 8/2023, Tạp chí Người Hà Nội là 1 trong 26 tập thể được UBND Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X).

Tăng cường khen thưởng theo thẩm quyền, cấp nào phát động thi đua thì cấp đó khen thưởng; Thành phố chỉ xem xét khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng đối với các trường hợp có thành tích xuất sắc tiêu biểu và phạm vi ảnh hưởng cấp Thành phố và toàn quốc. Nâng cao tỷ lệ khen thưởng cho tập thể nhỏ, khen thưởng người lao động trực tiếp như công nhân, nông dân, công chức, viên chức, chiến sĩ, học sinh và người dân.

Thực hiện tốt việc tổ chức trao tặng, đón nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo đúng quy định hiện hành của Trung ương và Thành phố, đảm bảo trang trọng, tiết kiệm và có ý nghĩa giáo dục, tuyên truyền. Tập trung thực hiện tốt Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 22/3/2023 của UBND Thành phố về tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2023 - 2025. Chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua.

Tăng cường các giải pháp, biện pháp đổi mới nội dung, đa dạng hóa phương thức tuyên truyền các phong trào thi đua, các mô hình hay, cách làm hiệu quả và các gương điển hình tiên tiến. Tích cực tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, kịp thời đưa tin, bài về gương điển hình, người tốt, việc tốt trên các trang website điện tử của Thành phố, địa phương, đơn vị, trên các nền tảng mạng xã hội để tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong cộng đồng.

Tổ chức tốt Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt năm 2024 theo Kế hoạch; tổ chức tổng kết 10 năm triển khai Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt (2015 - 2024)… Kịp thời khen thưởng theo thẩm quyền và đề xuất cấp trên khen thưởng các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trên địa bàn Thành phố.

Tăng cường công tác lãnh đạo và nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp tham mưu cấp ủy, chính quyền quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Tập trung nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch của Trung ương và Thành phố nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng. Tiếp tục thực hiện với tinh thần chủ động, sáng tạo các nội dung của các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố Hà Nội về nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng.

thu-vien-2.jpg
Ông Dương Văn Phi, 83 tuổi, Chủ nhiệm Thư viện thôn Bình Vọng (huyện Thường Tín, TP. Hà Nội) đang "số hóa" tài liệu. Ông Phi đã có gần 30 năm gắn bó với Thư viện này.

Tổ chức thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và các văn hướng dẫn thi hành, đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Tập trung rà soát, xây dựng ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các văn bản nhằm hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng của Thành phố, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, điều kiện tình hình thực tiễn và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức các phong trào, chuyên đề thi đua; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục rà soát và đơn giản hóa thủ tục hành chính, đồng thời thực hiện tốt dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng từ Thành phố đến cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân.

Kiện toàn bộ máy, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp và các cụm, khối thi đua

Quan tâm củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng từ Thành phố đến cơ sở, đảm bảo số lượng, chất lượng, ổn định và có tính kế thừa; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng.

Kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và Hội đồng Sáng kiến các cấp; đảm bảo xét chọn, đề nghị khen thưởng đúng người, đúng thành tích; đánh giá chính xác hiệu quả và phạm vi ảnh hưởng, sức lan tỏa của đề tài, sáng kiến.

Thực hiện kiện toàn tổ chức của các cụm, khối thi đua thuộc Thành phố, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế và các quy định hiện hành. Xây dựng, sửa đổi quy chế hoạt động nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các cụm, khối thi đua. Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới tiêu chí chấm điểm thi đua và phương pháp, quy trình đánh giá, bình xét, suy tôn của các cụm, khối thi đua; đảm bảo sát yêu cầu thực tiễn, đánh giá được chính xác kết quả, thành tích thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị./.

Bài liên quan
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
4 nhiệm vụ và giải pháp của Hà Nội về công tác thi đua, khen thưởng năm 2024
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO