Sự kiện & Bình luận

Ngành Tuyên giáo Thủ đô tiếp tục đổi mới, góp sức xây dựng và phát triển Thành phố

Quỳnh Phạm 03/04/2024 09:51

Sáng 3/4/2024 tại UBND Thị xã Sơn Tây (TP. Hà Nội), Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức “Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo Thành phố quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024”.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Đức Tiến, Phó Vụ trưởng Vụ tổng hợp, Ban Tuyên giáo Trung ương; Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản; Bí thư thị ủy Sơn Tây Trần Anh Tuấn; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học; Phó Giám đốc Sở Thông tin – Truyền thông Nguyễn Thị Mai Hương; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội Kiều Thanh Hùng; NSND Trần Quốc Chiêm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội...

Dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các cơ quan khối tư tưởng, khoa giáo các Sở, Ngành của Thành phố; Trưởng ban Tuyên giáo các đảng bộ trực thuộc Thành ủy; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; đại diện lãnh đạo Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Thành phố; Nhà xuất bản Hà Nội. Ngoài ra, Hội nghị còn có sự tham gia của lãnh đạo các cơ quan báo chí Thành phố Hà Nội, Trưởng ban Tuyên giáo và lãnh đạo Trung tâm chính trị quận, huyện, thị ủy.

img_3427.jpeg
Các đồng chí Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành uỷ chủ trì Hội nghị

Trình bày báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Cường cho biết, năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng trong hoàn thành các chỉ tiêu đã xác định trong nghị quyết nhiệm kỳ, tập trung chuẩn bị hướng tới Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Ngay trong quý I năm 2024, công tác tuyên giáo Thành phố triển khai trong điều kiện tình hình có nhiều thuận lợi và thách thức đan xen, tác động không nhỏ tới diễn biến tư tưởng, tâm trạng xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Tuy nhiên, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, Tuyên giáo Thủ đô tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị quý I của Thành phố, địa phương, đơn vị và tạo những dấu ấn nổi bật.

6 dấu ấn Tuyên giáo Thủ đô trong 3 tháng đầu năm 2024

Thứ nhất, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác tuyên giáo. Về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa, tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong 40 năm trên địa bàn Thủ đô... đảm bảo kịp thời, sáng tạo, hiệu quả. Hệ thống tuyên giáo Thành phố ban hành nhiều văn bản, trong đó, riêng Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu, ban hành 475 văn bản; góp phần kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo đạt kết quả cao nhất.

u36a0054.jpg
Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Huy Cường trình bày báo cáo công tác tuyên giáo quý I năm 2024 của Thành phố.

Thứ hai, đổi mới và tăng cường công tác tuyên truyền - nghiên cứu dư luận xã hội, gắn với triển khai các chương trình phối hợp. Tập trung đa dạng hóa các hình thức triển khai như tổ chức các hội nghị giao ban định kỳ, tập huấn, kết hợp giao ban và đi thực tế. Nổi bật là việc tham mưu chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024), 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024) với nhiều hình thức... Qua đó, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, khơi dậy sức sáng tạo, cổ vũ cán bộ, đảng viên, Nhân dân Thủ đô thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng và phát triển Thành phố.

Thứ ba, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu tổ chức học tập, quán triệt, triển khai và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, Thành ủy. Trong đó, sơ kết, tổng kết 4 Nghị quyết, chỉ thị và tham mưu học tập quán triệt 3 Nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động của Trung ương, Thành phố. Ban tuyên giáo các cấp sử dụng hài hòa hình thức trực tuyến với trực tiếp và tuyên truyền miệng, xây dựng đề cương tuyên truyền phát triển hệ thống truyền thanh của địa phương... Theo đó, chỉ thị, nghị quyết được đưa vào cuộc sống; làm tăng thêm sự thống nhất cao trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, củng cố niềm tin vững chắc của Nhân dân với Đảng, xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc.

Thứ tư, đổi mới việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01- KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị năm 2023-2024 và triển khai các nhiệm vụ khen thưởng, tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024. Từ đó, tạo chuyển biến tích cực trong học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện có hiệu quả các nội dung đột phá, giải quyết những vấn đề nổi cộm được nhân dân quan tâm, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn Thành phố.

u36a0051.jpg
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Thứ năm, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” ngày càng đi vào nền nếp, chủ động, sáng tạo. Điển hình, ngành Tuyên giáo Thủ đô đã tổ chức thành công Lễ phát động và triển khai tích cực Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư năm 2024 được Trung ương đánh giá cao, đông đảo nhân dân hưởng ứng.

Với trách nhiệm là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 Thành phố Hà Nội, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã chủ động, kịp thời nắm bắt, phân tích đánh giá và dự báo tình hình dư luận xã hội cả trên thực địa và không gian mạng; chỉ đạo hệ thống báo chí đẩy mạnh công tác thông tin tích cực để kịp thời tuyên truyền, thông tin định hướng, nhất là tính chủ động trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trước, trong và sau Tết Nguyên đán...

Ban Chỉ đạo 35 Thành phố theo dõi, đôn đốc các địa phương, đơn vị tập trung tổ chức tốt vòng Sơ khảo Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Tính đến ngày 26/3/2024 nhiều đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, tích cực triển khai và tổ chức Lễ phát động Cuộc thi bài bản với sự tham gia chỉ đạo trực tiếp của Thường trực cấp ủy, tổ chức tập huấn viết bài cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên...

Thứ sáu, tăng cường triển khai chuyển đổi số, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong quý I năm 2024, ngành Tuyên giáo tiếp tục áp dụng các phương thức triển khai như: Số hóa thông tin - quét mã QR (Bản tin nội bộ, tài liệu tại hội nghị; bản tin điện tử, số hóa tài liệu chuyên môn lịch sử Đảng); hội nghị trực tuyến...

(Tạp chí Người Hà Nội sẽ tiếp tục thông tin các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tuyên giáo Thủ đô triển khai trong quý II năm 2024 ở bài viết sau).

Bài liên quan
 • “Tuyên giáo” - cầu nối phát triển các ngành công nghiệp văn hóa quận Long Biên
  Thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội, Quận ủy Long Biên đặt mục tiêu phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, trong đó đầu tư phát triển một số lĩnh vực tiềm năng như du lịch sinh thái vùng bãi, du lịch tâm linh kết hợp làng nghề và ẩm thực, công viên chuyên đề, không gian đi bộ, hình thành và phát triển trung tâm sáng tạo khởi nghiệp, thời trang...
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và sự quan tâm sâu sắc tới văn học nghệ thuật
  Ngày 19/7/2024, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với đồng bào cả nước. Trong suốt cuộc đời 80 năm của mình, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có cống hiến vô cùng ý nghĩa. Ông là nhà lãnh đạo xuất sắc; nhà lý luận, nhà văn hóa, và là một nhân cách lớn luôn hết lòng vì Đảng, vì dân... Với văn học nghệ thuật, đồng chí Nguyễn Phú Trọng luôn dành sự quan tâm sâu sắc và đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của nền văn học nghệ thuật nước nhà.
 • Tọa đàm "Màu ký ức": Tri ân các nhà báo liệt sĩ
  Sáng 19/7, tại Hà Nội, Liên Chi hội Nhà báo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bảo tàng Báo chí Việt Nam (Hội Nhà báo Việt Nam) tổ chức chương trình Giao lưu, Tọa đàm tri ân các nhà báo liệt sĩ với chủ đề "Màu Ký ức". Chương trình là lời tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay với những nhà báo liệt sĩ - những người đã tận hiến cho sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam.
 • “Thắp lửa” tình yêu đọc sách trong thế hệ trẻ, xây dựng Thủ đô văn minh - hiện đại
  Chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng thị xã Sơn Tây (3/8/1954 -3/8/2024) và 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024), UBND thị xã Sơn Tây vừa tổ chức thành công Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc thị xã Sơn Tây năm 2024 với chủ đề “Phát huy hào khí Thăng Long – Hà Nội, xây dựng Thủ đô Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”.
 • Tây Hồ tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ PCCC cho các tiểu thương, hộ kinh doanh
  Trong 2 ngày 18-19/7, Công an quận Tây Hồ đã phối hợp với Ban quản lý (BQL chợ quận tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ PCCC cho 100% cán bộ, viên chức, người lao động của BQL chợ và tiểu thương, hộ kinh doanh tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn.
 • Huyện Ứng Hoà: Chỉnh trang đô thị, xây dựng thị trấn Vân Đình khang trang, sạch đẹp
  Với mục tiêu xây dựng thị trấn Vân Đình khang trang, sạch đẹp và đường thông hè thoáng, huyện Ứng Hoà đang tập trung chỉ đạo thực hiện chỉnh trang, cải tạo cảnh quan khu vực trung tâm huyện. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng, đảm bảo chất lượng, đáp ứng các tiêu chí đề ra.
Đừng bỏ lỡ
Ngành Tuyên giáo Thủ đô tiếp tục đổi mới, góp sức xây dựng và phát triển Thành phố
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO