Chuyển động Hà Nội

Ngành tuyên giáo Thủ đô đạt nhiều thành tựu, đổi mới và không ngừng nâng cao chất lượng

Trung Kiên 13:39 28/12/2023

Sáng 28/12, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo Thành phố năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024”.

bacphong.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có Phó Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình và Phan Xuân Thủy. Đại biểu Thành phố Hà Nội có đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội; Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà; đồng chí Nguyễn Doãn Toản, Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy… cùng cán bộ, lãnh đạo tuyên giáo các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố.

6 thành tựu nổi bật ngành Tuyên giáo Thủ đô

Theo báo có của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tại Hội nghị, năm 2023, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, ngành Tuyên giáo Thủ đô đã đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thành phố, địa phương, đơn vị và tạo những dấu ấn nổi bật.

Thành ủy Hà Nội nhiệt liệt biểu dương những kết quả của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, ngành tuyên giáo Thủ đô đã đạt được trong năm 2023. Ngành tuyên giáo có vai trò, đóng góp rất lớn để Thủ đô Hà Nội đạt được những thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội, công tác đối ngoại, nâng cao vai trò và vị thế của Thủ đô, quảng bá hình ảnh Hà Nội ra với bạn bè quốc tế và người Hà Nội văn minh, thanh lịch.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

Thứ nhất, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu xây dựng, ban hành các chủ trương, định hướng lớn về công tác tuyên giáo. Trong năm, Tuyên giáo Thủ đô đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; tham mưu xây dựng chiến lược công tác tuyên giáo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045... Hệ thống tuyên giáo Thành phố ban hành hàng trăm nghìn văn bản, trong đó, riêng Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu, ban hành 1.701 văn bản; góp phần kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo đạt kết quả cao nhất.

toan-canh(1).jpg
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Thứ hai, đổi mới và tăng cường công tác tuyên truyền, gần với triển khai các chương trình phối hợp (nhất là sơ kết 3 năm triển khai Quyết định 238- QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư). Tiêu biểu như tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo trong triển khai thực hiện Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, gắn với ký kết giao ước thi đua giữa 7 quận, huyện và 7 cơ quan báo chí của Thành phố; đa dạng các hình thức tuyên truyển thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU, ngày 7/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội”, tổ chức tốt các hội nghị định kỳ, tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận, đội ngũ báo chí, văn nghệ sĩ, trí thức Thủ đô... Thông qua đó, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giải quyết hiệu quả những yêu cầu từ thực tiễn Thủ đô và đất nước đặt ra; góp phần tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân Thủ đô, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thứ ba, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu tổ chức học tập, quán triệt, triển khai và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thành ủy; của cấp ủy các cấp. Năm 2023, ngành tuyên giáo Thành phố sơ kết, tổng kết 15 nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, đề án của Trung ương, Thành phố và tham mưu học tập quán triệt 7 nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Thành phố. Ban Tuyên giáo các cấp sử dụng hài hòa hình thức trực tuyến với trực tiếp và tuyên truyền miệng, xây dựng đề cương tuyên truyền phát trên hệ thống truyền thanh của địa phương; tổ chức nhiều lễ hội, không gian văn hóa, sáng tạo gần với du lịch văn hóa... Theo đó, chỉ thị, nghị quyết được đưa vào cuộc sống, làm tăng thêm sự thống nhất cao trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, củng cố niềm tin vững chắc của Nhân dân với Đảng, xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc.

a-binh-hoc.jpg
Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Phó Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình (bên phải) trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học.
xuan-tu.jpg
Phó Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy phát biểu tại Hội nghị.

Thứ tư, đổi mới việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận. Từ đó, tạo chuyển biến tích cực trong học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện có hiệu quả các nội dung đột phá, giải quyết những vấn đề nổi cộm được Nhân dân quan tâm, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn Thành phố.

Thứ năm, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tỉnh hình mới” ngày càng đi vào nền nếp, chủ động, sáng tạo.

Thứ sáu, tiếp tục triển khai chuyển đổi số, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong năm qua, ngành tuyên giáo đã áp dụng cụ thể qua các phương thức triển khai như: Số hóa thông tin - quét mã QR (Bản tin nội bộ, tài liệu tại hội nghị, bản tin điện tử, Tủ sách Chi bộ điện tử, số hóa tài liệu chuyên môn lịch sử Đảng); infographic, audiobooks, livestream; các cuộc thi, hội nghị trực tuyến...

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo năm 2024

Năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng trong hoàn thành các chỉ tiêu đã xác định trong nghị quyết nhiệm kỳ, tập trung chuẩn bị hưởng tới Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Thành ủy Hà Nội, hệ thống tuyên giáo Thủ đô sẽ triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

a-toan.jpg
Đồng chí Nguyễn Doãn Toản, Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy cho biết, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, ngành tuyên giáo Hà Nội sẽ bắt tay triển khai các nhiệm vụ, kế hoạch ngay từ ngày 1/1/2024.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản cho biết, năm 2024, tuyên giáo Thủ đô tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu xây dựng, ban hành các chủ trương, định hướng lớn về công tác tuyên giáo. Tiếp tục tham mưu xây dựng chiến lược công tác tuyên giáo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tổng kết 40 năm công tác tham mưu của ngành Tuyên giáo để góp phần tham gia xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng...

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thành ủy; của cấp ủy các cấp: Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; phát huy vai trò của cấp ủy trong việc tổ chức học tập, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, gắn lý luận với thực tiễn. Đổi mới phương thức quản lý học tập theo hướng coi trọng hiệu quả đầu ra. Đẩy mạnh tuyên truyền, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược theo mục tiêu đặt ra.

khen-thuong1.jpg
tangthuong-4.jpg

Triển khai toàn diện, hiệu quả công tác khoa giáo. Tham mưu cấp ủy các nội dung công tác khoa giáo và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Thành ủy, Chủ động tham mưu sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết về lĩnh vực khoa giáo. Tổ chức hội nghị quán triệt các chỉ thị, nghị quyết... của Trung ương, Thành phố, học tập chuyên đề 2024 và thông tin tình hình thời sự trong nước, quốc tế, Thủ đô; thông tin đối ngoại nhân dân tới đội ngũ trí thức Thủ đô. Chỉ đạo tổ chức tốt việc tập huấn, thông tin tuyên truyền, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác khoa giáo...

khen-thuong-2.jpg
Tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Thành ủy Hà Nội, UBND Thành phố, Hội đồng Nhân dân Thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã trao Bằng khen của Trung ương, Thành phố Hà Nội cho các tập thể, cá nhân trên địa bàn Thủ đô Hà Nội có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2023.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế, chính sách, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ngành tuyên giáo, từng bước đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động công tác tuyên giáo một cách toàn diện. Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng, tiến hành khảo sát đánh giá các mô hình mới, hiệu quả trong chuyển đổi số…

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, chuyên để toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và chuyên đề năm 2024 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII), Quy định 08-QĐ/TW của Trung ương, Quy định 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị; Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên, nhất là người đứng đầu; thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU của Thành ủy Hà Nội về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô./.

Bài liên quan
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
 • Bộ Chính trị: Văn hóa là nguồn lực, động lực quan trọng nhất để phát triển Thủ đô
  “Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050” (Quy hoạch Thủ đô) được Thành phố Hà Nội triển khai bài bản, công phu, cùng nhiều điểm mới có tính đột phá mạnh mẽ. Trong đó nhấn mạnh Văn hóa và Di sản là 1 trong 5 trụ cột phát triển Thủ đô. Nội dung này cũng đã được Bộ Chính trị thống nhất trong Kết luận số 80 - KL/TƯ về Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.
 • Đảm bảo mục tiêu, nguyên tắc để xây dựng Thủ đô “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”
  Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7 - Quốc hội Khóa XV, “Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050” và “Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065” sẽ được Chính phủ trình Quốc hội để xin ý kiến và thảo luận. Đây là sự kiện quan trọng đối với Hà Nội trong tiến trình xây dựng Thủ đô “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”.
 • Kết luận của Bộ Chính trị về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội
  Ngày 24-5, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 80-KL/TƯ của Bộ Chính trị về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.
 • Hà Nội đi qua ký ức đời tôi
  Tôi sinh ra ở mảnh đất Quảng Trị nặng tình hai đầu đất nước trong thời khói lửa chiến tranh. Nhà tôi ở phía nam sông Bến Hải, giới tuyến phân chia hai miền Nam – Bắc lúc bấy giờ.
 • Chuyến tàu thanh xuân - Tour tham quan khu nghỉ dưỡng dưỡng lão Phương Đông Asahi
  Vừa qua, sự kiện "Cập nhật tiến độ dự án phức hợp Nghỉ dưỡng – Dưỡng lão Phương Đông Asahi” và tour tham quan “Chuyến tàu Thanh Xuân" đã thu hút đông đảo khách hàng đến tham dự trải nghiệm mô hình Nghỉ dưỡng - Dưỡng lão cao cấp 5 sao đầu tiên tại Hà Nội.
Đừng bỏ lỡ
Ngành tuyên giáo Thủ đô đạt nhiều thành tựu, đổi mới và không ngừng nâng cao chất lượng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO