Chính sách & Quản lý

Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2024

Quỳnh Chi 01/01/2024 21:17

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định kèm “Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024” với những nội dung, phương thức cụ thể.

tbt.jpg
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với văn nghệ sĩ tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021. (Ảnh: Trần Huấn).

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, việc ban hành kế hoạch nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, văn nghệ sỹ, vận động viên, huấn luyện viên, hướng dẫn viên, thuyết minh viên, học sinh, sinh viên… trong toàn ngành. Nâng cao hiểu biết và ý thức tuân thủ pháp luật của nhân dân khi tham gia các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch nhằm góp phần phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường trật tự, kỷ cương, phòng ngừa vi phạm pháp luật.

Đồng thời tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch; đổi mới, đảm bảo công tác PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm, lồng ghép các nguồn lực phù hợp với thực tế của địa bàn, đối tượng. Tiếp tục triển khai Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2022 - 2026”; góp phần triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL ban hành theo Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 6/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Trọng tâm nội dung PBGDPL năm 2024 gồm:

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các nội dung của Hiến pháp 2013, đặc biệt là các nội dung liên quan đến lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch; quán triệt, triển khai sâu rộng, toàn diện nội dung Kết luận số 80-KL/TW. Trong đó tập trung PBGDPL các nội dung về chủ trương, quan điểm, chính sách trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 27- NQ/TW, Chương trình hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc và Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 (giai đoạn 2023-2025); tăng cường nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc triển khai, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL; phổ biến các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

phobien.jpg
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2024 sẽ được đẩy mạnh. (Ảnh minh họa).

Tiếp tục triển khai các Đề án của Thủ tướng Chính phủ: Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”; Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”; Đề án “Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế của Ngành và triển khai có hiệu quả Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2022 - 2026”.

Tiếp tục phổ biến đầy đủ các quy định pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch như: Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Nghị định về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan, Nghị định quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”, các Nghị định quy định chi tiết Luật Thi đua - Khen thưởng…

PBGDPL gắn với việc tiếp tục tổ chức thực hiện truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, tuyên truyền các chính sách mới, quy định của Nhà nước được dư luận xã hội quan tâm, định hướng dư luận xã hội ngay từ khâu đề xuất chính sách, soạn thảo văn bản, tạo sự đồng thuận trong xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật; thực hiện PBGDPL bằng tiếng dân tộc thiểu số; tăng cường truyền thông chính sách trong quá trình xây dựng dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi); Lập đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo;

Phổ biến, tuyên truyền các quy định pháp luật mới ban hành, các Điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch.

Phương thức PBGDPL tiêu biểu, gồm:

Đổi mới, sáng tạo triển khai các phương thức PBGDPL thiết thực, gần gũi, phù hợp với điều kiện, tình hình hoạt động của ngành, phù hợp với đối tượng, nội dung, thực hiện tuyên truyền PBGDPL thông qua các hình thức: tổ chức hội nghị, tập huấn, in tài liệu, cổ động trực quan; gắn nội dung tuyên truyền vào các chương trình nghệ thuật ca, múa nhạc; những tác phẩm sân khấu được phát trên truyền hình và biểu diễn, chiếu phim phục vụ Nhân dân.

Thi tìm hiểu pháp luật, đối thoại chính sách, pháp luật, thông tin báo chí, cung cấp thông tin, giải đáp pháp luật trên cổng/trang thông tin điện tử, các phương tiện thông tin đại chúng, thiết bị di động và môi trường mạng đảm bảo an ninh, khai thác triệt để các ứng dụng, phần mềm có tính năng trực tuyến, tương tác và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội; tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại trực tiếp, lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động, các chuyên gia, tổ chức, cá nhân liên quan đến các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Ngành.

tuyen-truyen.jpeg
Màn múa hát “Ca ngợi tổ quốc” kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 34 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 51 năm chiến thắng Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không do Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội (Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội) tổ chức vừa qua. (Ảnh minh họa).

Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác PBGDPL theo các đề án, kế hoạch, chương trình đã ban hành; phát huy vai trò Hội đồng phối hợp PBGDPL của Bộ; phối hợp các ban, bộ, ngành liên quan (Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng Bộ Quốc phòng...).

Quan tâm, tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác PBGDPL; rà soát, tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật đảm bảo phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ; vận dụng kỹ năng dân vận khéo trong PBGDPL.

Tăng cường hơn nữa năng lực phản ứng chính sách trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật, trong đó có PBGDPL, nhất là việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, chú trọng đối thoại với doanh nghiệp, người dân về vướng mắc, bất cập trong thực thi chính sách, pháp luật./.

Bài liên quan
  • 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2023
    Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa chính thức công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch tiêu biểu năm 2023. Sự kiện hồi hương ấn vàng Hoàng đế chi bảo có trong danh sách đề cử, nhưng không lọt top 10 sự kiện tiêu biểu.
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2024
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO