Sự kiện & Bình luận

Chảy mãi mạch nguồn người Hà Nội trí tuệ, sáng tạo để phát triển Thủ đô

Trung Kiên 20/02/2024 15:12

Chỉ thị số 30-CT/TU vừa được Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng ký ban hành, nhấn mạnh "Đảng bộ Hà Nội luôn xác định xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh là một nội dung quan trọng trong chiến lược phát triển văn hóa, hình thành hệ giá trị văn hóa gắn với phát huy những giá trị nhân văn sâu sắc của Thăng Long - Hà Nội; coi đây là nguồn lực, động lực quan trọng cho phát triển Thủ đô"

tbt-g.jpg
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội xuân Quý Mão 2023. (Ảnh: Trí Dũng).

Chỉ thị số 30-CT/TU của Thành ủy Hà Nội ngày 19/2/2024 “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” là hành động cụ thể hóa Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về "Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Chỉ thị số 30-CT/TU của Thành ủy Hà Nội đã lấy hệ giá trị cốt lõi của Nghị quyết số 15-NQ/TW làm kim chỉ nam phát triển Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng đặc biệt trong chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với tinh thần “Cả nước vì Hà Nội, Hà Nội vì cả nước”.

Trong những năm qua, Thủ đô Hà Nội đã thể hiện được vai trò gương mẫu, đi đầu trong phát triển văn hóa, con người và nhiều lĩnh vực khác. Đây cũng chính là chiến lược phát triển của Hà Nội tạo nên nguồn lực, động lực quan trọng cho phát triển Thủ đô lên một tầm cao mới. Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị và Trung ương; Thành ủy Hà Nội luôn đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, coi đây là một trong những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Hà Nội là Thủ đô, mà Thủ đô là đô thị đứng đầu, chỉ có một, Hà Nội là trung tâm chính trị, trung tâm văn hóa của cả nước. Do đó, người Hà Nội làm sao phải phát huy được truyền thống hào hoa, thanh lịch, văn hiến và anh hùng, Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Minh chứng cụ thể, ngày 17/3/2021, Thành ủy Hà Nội ban hành Chương trình số 01-CTr/TU, về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025”.

Đây vừa là định hướng chỉ đạo chi tiết, cụ thể xuống các Quận ủy, Huyện ủy, vừa thể hiện quyết tâm cao, nỗ lực lớn của Thành ủy Hà Nội trong nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Hà Nội đã xây dựng được đội ngũ cán bộ có trình độ cao, có phẩm chất đạo đức trong sáng, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì sự nghiệp phát triển Thủ đô.

thanh-uy.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Bám sát yêu cầu thực tiễn, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, Thành phố Hà Nội cũng đã ban hành 2 Quy tắc ứng xử (Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội).

Từ tháng 6/2019, UBND thành phố Hà Nội chính thức phát động phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”, qua các năm qua phong trào này đã đạt được nhiều kết quả tích cực và dấu ấn, trong đó đã nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố về văn hóa giao tiếp, ứng xử. Phong trào này đã từng bước xây dựng, hình thành chuẩn mực văn hóa trong lời nói, thái độ, hành vi của các cá nhân, tổ chức nơi công cộng trên địa bàn Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của Thủ đô, xây dựng thành phố văn minh, hiện đại.

Đặc biệt, trước những yêu cầu của thời kỳ mới, Thành ủy Hà Nội ban hành Chương trình số 06-CTr/TU, ngày 17/3/2021 về, “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2021 - 2025” (Chương trình số 06-CTr/TU) với mục tiêu phát triển văn hóa, con người Hà Nội trên cơ sở phát huy truyền thống Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến, sáng tạo và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

dfc88392-f90b-4db6-bdfe-7b146200ddc4.jpg
Chương trình số 06-CTr/TU là 1 trong 10 Chương trình công tác lớn của Thành ủy Hà Nội khóa XVII (nhiệm kỳ 2020-2025).

Trên cơ sở đó, Thủ đô Hà Nội đã triển khai thực hiện Chương trình số 06-CTr/TU toàn diện trên nhiều lĩnh vực, như tăng cường giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình, nhà trường, xã hội bằng nhiều hình thức phong phú; tích cực thực hiện xây dựng nếp sống văn minh, thanh lịch thông qua tổ chức xét chọn, biểu dương người tốt, việc tốt, danh hiệu công dân ưu tú; hướng dẫn triển khai thực hiện nâng cao chất lượng xây dựng phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh, nâng cao hiệu quả xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước, thực hiện Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2021 - 2025.

Một biểu hiện rõ nét trong suốt thời gian qua, đó là Thành phố Hà Nội đã đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, rà soát, đánh giá kết quả thực hiện phân cấp công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Việc cưới theo nếp sống văn minh đã được triển khai rộng khắp trên toàn Thành phố đã phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đề cao lối sống tiết kiệm và văn minh trong giới trẻ; góp phần xóa bỏ những phong tục, tập quán lạc hậu trong việc cưới, hỏi và hình thức tổ chức cưới linh đình, xa hoa, phô trương, lãng phí.

Ngoài ra, Thành phố Hà Nội đã tổ chức cuộc thi “Giữ gìn ngõ phố xanh, sạch, trang hoàng đường phố đẹp”; tổ chức tuyên truyền quy tắc ứng xử trên nền tảng công nghệ số; nâng cao chất lượng tuyên truyền về văn hóa người Hà Nội, văn hóa ứng xử trên hệ thống truyền thanh, truyền hình, góp phần đưa các quy tắc ứng xử đi vào cuộc sống, nâng cao ý thức cán bộ và người dân trong ứng xử nơi công sở và các điểm công cộng.

Thành phố Hà Nội đã triển khai kế hoạch giảng dạy đại trà tài liệu giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho cấp học mầm non, kế hoạch thực hiện đề án “Xây dựng văn hóa trong trường học”; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục lịch sử địa phương gắn với giáo dục nếp sống văn hóa trong các nhà trường, tạo thuận lợi cho học sinh liên hệ, vận dụng những nội dung kiến thức đã học trong các môn học với thực tiễn tại địa phương…

“Hà Nội là trái tim của cả nước, trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; được thế giới biết đến là Thủ đô anh hùng, ngàn năm văn hiến, hào hoa, thanh lịch, Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người; với truyền thống là “Thành phố gương mẫu cho cả nước”, trong bất cứ hoàn cảnh nào, Hà Nội luôn là địa phương đi đầu trong các phong trào thi đua, yêu nước của cả nước”.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Bên cạnh đó, thành phố Hà Nội đã tổ chức “Giải báo chí về Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch”, mô hình “Dân vận khéo” được triển khai rộng khắp thành phố. Qua triển khai mô hình, nhiều việc mới, việc khó phát sinh ở cơ sở đã được giải quyết, góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố niềm tin, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân.

Cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp trong công nhân viên chức lao động Thủ đô” được đẩy mạnh tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh, tạo không khí vui tươi phấn khởi, làm phong phú đời sống tinh thần của lực lượng công nhân lao động của thành phố. Trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện, Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức nhiều cuộc ra quân, như: Xây dựng nông thôn mới; Tự quản bảo đảm trật tự và văn minh đô thị; Tiếp sức mùa thi; Vì đàn em thân yêu; Chuyển đổi số cộng đồng; Tuyên truyền quảng bá văn hóa, lịch sử, du lịch Thăng Long Hà Nội; Tư vấn và hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Tình nguyện quốc tế… với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Thực tế đã chứng minh, trong suốt chiều dài lịch sử ngàn năm văn hiến, người Hà Nội đã kết tinh bản lĩnh, trí tuệ, sức sáng tạo, phẩm chất thanh lịch, tinh tế. Đó chính là những giá trị văn hóa góp phần xây dựng nên một Hà Nội được vinh danh là “Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người”, “Thủ đô anh hùng”, “Thành phố vì hòa bình”, “Thành phố sáng tạo”, trở thành niềm tự hào của cả nước.

Chỉ thị số 30-CT/TU vừa được Thành ủy Hà Nội ban hành đã làm sâu sắc hơn chiến lược phát triển văn hóa, phát huy những giá trị nhân văn sâu sắc của Thăng Long - Hà Nội, đồng thời nối dài và khơi dậy nguồn lực, động lực phát triển Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” như định hướng, yêu cầu của Trung ương đã đặt ra đối với Hà Nội./.

Bài liên quan
(0) Bình luận
 • Sắp diễn ra Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024
  Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới, quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ.
 • Đồng chí Đào Duy Tùng: Người con ưu tú của quê hương Đông Anh (Hà Nội)
  Đồng chí Đào Duy Tùng (1924 –1998) sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước tại xã Cổ Loa (huyện Đông Anh, TP. Hà Nội). Ông là người có nhiều công lao và thành tích đối với cách mạng, đã được Đảng và Nhà nước ta tặng thưởng cao quý.
 • Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại cho hợp tác xã tại Thủ đô
  Tối 18/4, tại phố đi bộ Trần Nhân Tông và công viên Thống Nhất, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Hội chợ xúc tiến thương mại cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2024 (khu vực phía Bắc).
 • Những cống hiến to lớn của đồng chí Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc
  Đồng chí Trần Phú là người cộng sản mẫu mực, kiên cường, bất khuất, đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của đảng và của nhân dân, luôn nêu cao phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, thủy chung, trung thành vô hạn với sự nghiệp cách mạng của đảng, của giai cấp và của dân tộc, lạc quan tin tưởng vào tương lai và sự tất thắng của cách mạng… Hướng tới Kỷ niệm 120 năm ngày sinh (01/5/1904 - 01/5/2024) đồng Chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, tạp chí Người Hà Nội xin giới thiệu đến bạn đọc những cống hiến to lớn của đồng chí Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.
 • Khai mạc triển lãm quốc tế về làm đẹp tại Hà Nội
  Triển lãm quy tụ hơn 250 gian hàng đến từ gần 20 quốc gia và vùng lãnh thổ đi đầu trong lĩnh vực làm đẹp toàn cầu như Đức, Hà Lan, Ma-rốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc… Tại đây, công chúng được tham quan các gian trưng bày nhiều lĩnh vực như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng làm đẹp, kính áp tròng và kính thời trang; thẩm mỹ…
 • Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình
  Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình sử dụng nguồn nước mặt sông Đà với công suất 300.000 m3/ngày đêm sẽ cung cấp nước sạch cho Hòa Bình và Hà Nội.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
 • Người lính và mùa xuân đất nước muôn đời
  Nguyễn Khoa Điềm là tác giả lớn của nền thơ Việt Nam hiện đại. Ông góp vào gia tài thơ ca Việt Nam nhiều tác phẩm xuất sắc, trong đó có bài “Đồng dao mùa xuân”. “Đồng dao mùa xuân” được sáng tác vào tháng 12/1994, in trong sách “Thơ Nguyễn Khoa Điềm - Tuyển tập 40 năm do tác giả chọn” (Nxb Văn học, Hà Nội, 2011). Tác phẩm gồm 9 khổ với 33 dòng thơ, theo thể 4 chữ với phong cách đồng dao. Bài thơ được xem là một trong những tác phẩm thành công trong việc khắc họa hình tượng người lính.
 • Đoàn văn nghệ sĩ Thủ đô đi thực tế sáng tác tại Thái Bình
  Triển khai kế hoạch hoạt động 6 tháng đầu năm 2024, trong hai ngày 20 và 21/4/2024, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội đã tổ chức chuyến thực tế sáng tác tại tỉnh Thái Bình. Đoàn văn nghệ sĩ Thủ đô do NSND Trần Quốc Chiêm, Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội làm Trưởng đoàn.
 • Chuẩn bị khai hội, công bố Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Làng Keo
  Thông tin từ UBND huyện Gia Lâm (TP. Hà Nội), từ 13 – 15/5/2024 (mùng 6 đến mùng 8 tháng Tư năm Giáp Thìn) sẽ diễn ra Lễ hội truyền thống Làng Keo (xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm) và Lễ Công bố Quyết định Lễ hội Làng Keo là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.
 • Chiến sĩ nhỏ Điện Biên theo bước chân những người anh hùng
  Hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội TW tổ chức Liên hoan “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V - năm 2024, với sự tham gia của 200 đại biểu thiếu nhi, 64 đại biểu phụ trách trên toàn quốc.
 • Mỹ Tâm mở bán vé liveshow "My Soul 1981" tại Hồ Tràm
  Mới đây, Mỹ Tâm vừa đăng tải poster mới trên trang cá nhân thông báo thời gian mở bán vé chính thức của liveshow My Soul 1981 mùa 3 diễn ra bờ biển Hồ Tràm, Bà Rịa Vũng Tàu. Theo đó, khán giả có thể bắt đầu mua vé của show từ lúc 20h ngày 20/04/2024.
Đừng bỏ lỡ
Chảy mãi mạch nguồn người Hà Nội trí tuệ, sáng tạo để phát triển Thủ đô
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO