Người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội: Góp sức vào sự phát triển chung của Thủ đô

Trung Kiên 16/03/2024 16:55

Với tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, trách nhiệm, luôn đổi mới, sáng tạo, biết thích ứng với thời cuộc, toàn Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023 đề ra, đóng góp vào sự phát triển chung của Thủ đô Hà Nội.

Công tác xây dựng Đảng là nền tảng, động lực phát triển

Theo Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội, kết quả công tác năm 2023 của Đảng ủy Khối đạt được nhiều kết quả trên tất cả mặt công tác. Công tác phát triển đảng viên mới đạt 483 đảng viên/năm, vượt 20,75%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm trong chỉ tiêu Nghị quyết 75% trở lên, kết quả 77,11%; hằng năm thực hiện kiểm tra, giám sát theo chỉ tiêu Nghị quyết là 20-25% số tổ chức đảng cơ sở trực thuộc, kết quả đã thực hiện được 32,5%...

dang-uy-2.jpg
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong và Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo trao khen thưởng cho các doanh nghiệp ngoài nhà nước có tổ chức Đảng tiêu biểu. (tháng 10/2023).

Công tác chính trị tư tưởng của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội cũng đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đảng ủy Khối đã tổ chức 3 lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 809 quần chúng ưu tú và 2 lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho 494 đảng viên dự bị. Công tác tổ chức, cán bộ tiếp tục quan tâm thực hiện việc củng cố, sắp xếp, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng; kịp thời bổ sung, kiện toàn nhân sự của cấp ủy cơ sở; kịp thời phê duyệt quy hoạch cấp ủy cơ sở; kết nạp đảng viên mới đạt 109% kế hoạch năm.

Ngoài ra, công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, một số nhiệm vụ thực hiện vượt chỉ tiêu kế hoạch; thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm được thực hiện bài bản, đúng quy định, góp phần thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp và giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Trong năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối hoàn thành 2 cuộc kiểm tra chuyên đề đối với 9 tổ chức đảng và 9 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý (vượt so với kế hoạch 1 cuộc, 3 tổ chức, 3 đảng viên); giám sát chuyên đề đối với 6 tổ chức đảng và 6 đảng viên. Chỉ đạo cấp ủy cơ sở trực thuộc hoàn thành kiểm tra 83 chi bộ, 150 đảng viên trong việc chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, việc thực hiện những điều đảng viên không được làm.

dang-uy-khoi.jpg
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội Nguyễn Văn Mạch phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Giám sát chuyên đề đối với 3 Đảng ủy bộ phận, 79 chi bộ và 82 đảng viên trong việc chấp hành các chỉ thị, Nghị quyết, quy định của Đảng, việc chấp hành quy chế làm việc và thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Các cấp ủy cơ sở thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối, lãnh đạo các doanh nghiệp luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, hạn chế, có nhiều giải pháp hữu hiệu để giữ vững ổn định doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo việc làm, chăm lo đời sống cho người lao động; đã tạo niềm tin lớn, tiếp tục khơi dậy tinh thần quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách, không ngừng đổi mới, sáng tạo để vươn lên trong cán bộ, đảng viên, công nhân, người lao động.

“Theo báo cáo của cơ sở, kết quả sản xuất của doanh nghiệp năm 2023: Doanh thu ước đạt trên 145.000 tỷ đồng; Nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 3.000 tỷ đồng; Lợi nhuận ước đạt 3.600 tỷ đồng; Thu nhập bình quân của cán bộ, công nhân viên trong các doanh nghiệp thuộc Khối đạt gần 10 triệu đồng. Việc lãnh đạo các đoàn thể chính trị, xã hội được quan tâm; vai trò của Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh Khối tiếp tục được phát huy, hoạt động thiết thực, gắn với nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp”, đồng chí Nguyễn Văn Mạch - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội, cho biết.

Thực hiện hiệu quả sự lãnh đạo của Thành ủy Hà Nội về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được kể trên, theo kế hoạch năm 2024, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội sẽ thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm. Đó là tổ chức quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, 10 chương trình công tác, 3 nghị quyết chuyên đề của Thành ủy khóa XVII, gắn với 4 chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa III. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị cơ sở tổ chức thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng, tuyên truyền và kỷ niệm các ngày lễ, ngày truyền thống trong năm 2024.

dang-uy-6.jpg
Các đại biểu tham dự Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội. (Ảnh tư liệu).

Tiếp tục thực hiện hiệu quả sự lãnh đạo của Thành ủy Hà Nội về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện sự lãnh đạo của Trung ương, Thành ủy Hà Nội về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội IV Đảng bộ Khối, Đại hội XVIII Đảng bộ Thành phố và Đại hội XIV của Đảng, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy cơ sở chuẩn bị nhân sự đại hội các chi, đảng bộ trong Khối nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thực hiện tốt kế hoạch “tổ chức thực hiện mô hình Chi bộ 4 tốt, đảng viên 4 tốt”; xây dựng quy chế phối hợp giữa cấp ủy cơ sở với lãnh đạo doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội. Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa cấp ủy cơ sở với lãnh đạo doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tình hình mới” tại các đơn vị ngoài khu vực Nhà nước.

Thực hiện hiệu quả Nghị quyết chuyên đề: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; tăng cường kiểm tra dấu hiệu vi phạm, ngăn chặn tiêu cực, phòng chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2023 - 2025”. Tăng cường thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên. Nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề, chủ động ngăn ngừa, phòng chống các hành vi tiêu cực, tham nhũng theo quan điểm chỉ đạo “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” .

Thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 7/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội “về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội”; Chỉ thị số 25-CT/TU, ngày 20/9/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy “về việc tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Hà Nội trong tình hình mới”... ./.

Bài liên quan
  • Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền Kỷ niệm Ngày thành lập Đảng bộ Hà Nội
    Đây là một trong những nội dung quan trọng được đồng chí Phạm Thanh Học, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh trong Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác báo chí Thành phố và triển khai nhiệm vụ trọng tâm, diễn ra tại Quận ủy Bắc Từ Liêm (TP. Hà Nội), chiều ngày 28/2.
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội: Góp sức vào sự phát triển chung của Thủ đô
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO