Chú trọng kiểm tra, giám sát ở những lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh sai phạm

Theo Cổng giao tiếp điện tử TP Hà Nội| 27/12/2022 18:04

Sáng 27/12, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến dự và chỉ đạo hội nghị.

z3992594315080_79306d617790c582dbb159f356b47104.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao Cờ thi đua cho các tập thể Ngành Kiểm tra Đảng bộ Thành phố.

Dự Hội nghị có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hoàng Văn Trà; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo; Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên.

z3992594687335_8de401a63ea6c600176126a7dca3bb69.jpg
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Kiểm tra đã “đi trước, mở đường”

Trình bày báo cáo tại Hội nghị, Thành ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Nguyễn Chí Lực cho biết, năm 2022, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Thành phố đã xác định được vai trò, trách nhiệm trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo Điều 30 Điều lệ Đảng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên; các cuộc kiểm tra, giám sát được lựa chọn nội dung, đối tượng theo hướng giám sát mở rộng và kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của địa phương, đơn vị.

Trong năm qua, Thành ủy và các cấp ủy đã triển khai hoàn thành kế hoạch kiểm tra, giám sát. Cụ thể, đã kiểm tra đối với 1.590 tổ chức đảng, 599 đảng viên; giám sát đối với 949 tổ chức đảng và 575 đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác cán bộ, công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mua sắm thiết bị y tế…

z3992595150443_22c2d8cfff3897dde6e15715a621fa5e.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao Bằng khen cho các tập thể Ngành Kiểm tra Đảng bộ Thành phố.

Cùng với đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp ủy đã kiểm tra 344 đảng viên và 145 tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra việc thi hành kỷ luật đối với 487 tổ chức đảng cấp dưới; giám sát chuyên đề đối với 888 tổ chức đảng và 22 đảng viên…

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 22 tổ chức đảng (trong đó, khiển trách 19, cảnh cáo 3); thi hành kỷ luật 1.142 đảng viên (khiển trách 853, cảnh cáo 144, cách chức 14, khai trừ 131 trường hợp).

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Nguyễn Chí Lực nhấn mạnh, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã được đổi mới mạnh mẽ, hiệu quả, hiệu lực được nâng lên; nhiều vụ việc cơ quan kiểm tra đã “đi trước, mở đường”, chủ động, không chờ kết quả của công tác điều tra, thanh tra.

z3992595666805_54d4c9a1019b7bd9b5b642bd79c3acbb.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết trao Bằng khen cho các cá nhân Ngành Kiểm tra Đảng bộ Thành phố.

Tuy vậy, Thành ủy cũng chỉ ra một số hạn chế, tồn tại trong công tác kiểm tra, giám sát, như một số cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên cơ sở và cấp cơ sở có nơi lựa chọn nội dung còn dàn trải, chưa toàn diện, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ. Công tác nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm của một số ủy ban kiểm tra chưa hiệu quả, không kịp thời đề xuất kiểm tra trong khi một số địa phương, đơn vị vẫn có những vấn đề phức tạp được báo chí, dư luận phản ánh. Công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán chưa thường xuyên, còn hạn chế, nhiều kết luận chậm thực hiện, khắc phục, sửa chữa không dứt điểm…

Tiếp đó, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết đã quán triệt, triển khai Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội năm 2023. Theo đó, ngoài nội dung kiểm tra, giám sát thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn được phân công phụ trách, các đồng chí Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, trong năm 2023, Thành ủy sẽ thực hiện 1 cuộc kiểm tra và 2 cuộc giám sát.

z3992596072202_6b1271ff78d1f2158319429704d6afd4.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết quán triệt, triển khai Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội năm 2023.

Cụ thể, Thành ủy sẽ kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện sau kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán của Trung ương và Thành phố. Thời gian kiểm tra trong quý I. Ban Thường vụ Thành ủy sẽ trực tiếp kiểm tra tại 10 tổ chức cơ sở đảng.

Hai cuộc giám sát sẽ được thực hiện trong quý II và quý III với trọng tâm là công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện 2 nghị quyết chuyên đề của Thành ủy. Đó là Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31/5/2021 về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo và Nghị quyết số 09- NQ/TU ngày 22/2/2022 về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tại mỗi cuộc giám sát, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ trực tiếp giám sát tại 10 tổ chức cơ sở đảng.

Kiểm tra, xử lý nghiêm minh phải đồng thời với giáo dục, thuyết phục

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hoàng Văn Trà đánh giá, trong những năm qua, nhận thức của cấp ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy các cấp của Đảng bộ Hà Nội đã được nâng lên rõ rệt, từ đó, xây dựng các kế hoạch, triển khai hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cùng với đó, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp thuộc Đảng bộ Hà Nội đã chú trọng và làm tốt công tác quán triệt, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát. Mặc dù năm 2022 còn nhiều khó khăn, song chất lượng và số lượng các cuộc kiểm tra, giám sát tiếp tục được nâng lên một bước, nội dung kiểm tra, giám sát toàn diện, đồng thời, thực hiện tốt các nhiệm vụ đột xuất do Trung ương giao…

z3992596481983_c63753e2536c19b0271002b5a31c8b7b.jpg
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hoàng Văn Trà phát biểu tại Hội nghị.

Lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm công tác kiểm tra, giám sát năm 2023, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hoàng Văn Trà đề nghị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và các cấp ủy cần tiếp tục chú trọng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, cùng với đó, đẩy mạnh giám sát chuyên đề, kịp thời phát hiện vi phạm để chấn chỉnh, khắc phục, sửa chữa…

Kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, đánh giá cao những kết quả trong công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ đã đạt được trong năm 2022; khẳng định những kết quả đó đã đóng góp rất quan trọng vào kết quả chung, nhất là công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ Thành phố.

Thống nhất với đánh giá về kết quả đạt được, những vấn đề còn hạn chế, tồn tại đã được nêu ra tại hội nghị, đồng thời, tiếp thu ý kiến phát biểu của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hoàng Văn Trà, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tập trung thực hiện tốt 4 nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

z3992596948657_91b07efc10dbb6ce2360b8fb193e8b13.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Trong đó, bám sát các quan điểm chỉ đạo của Trung ương, cấp ủy, ủy ban kiểm tra Đảng các cấp của Thành phố cần chủ động thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm chính trị rất cao, quyết liệt, bài bản; xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm minh, đồng thời, làm tốt công tác giáo dục, thuyết phục, vận động, đề cao ý thức tự phê bình và phê bình, phát huy tính tự giác của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên để thấy rõ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng mang tính giáo dục, nhân văn sâu sắc.

Cùng với đó, tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, như quản lý, sử dụng tài chính công; đấu thầu, mua sắm tài sản công; quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng; công tác cán bộ…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị, tăng cường phối hợp giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử của Nhà nước; chủ động kiểm tra, xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, không “trông chờ, nghe ngóng” kết luận của các cơ quan thanh tra, điều tra, “rõ đến đâu xử lý đến đó”.

Đặc biệt, cần tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực chuyên môn của cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra của Đảng, xứng đáng là người chiến sĩ xung kích trên mặt trận đấu tranh với những sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân Ngành Kiểm tra của Đảng bộ Thành phố đã được nhận Cờ thi đua, Bằng khen của Thành ủy, UBND Thành phố.

Bài liên quan
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Chú trọng kiểm tra, giám sát ở những lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh sai phạm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO