Chuyển động Hà Nội

6 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Tuyên giáo Thành phố quý II năm 2024

Trung Kiên 03/04/2024 10:35

Trong “Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo Thành phố quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024” diễn ra sáng 3/4/2024 tại UBND Thị xã Sơn Tây (TP. Hà Nội), lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy đã nêu 6 nhiệm vụ của ngành Tuyên giáo Thủ đô trong 3 tháng tới.

Như Tạp chí Người Hà Nội đã đưa tin, quý I năm 2024, ngành Tuyên giáo Thủ đô đã đạt được 6 dấu ấn. Theo đồng chí Nguyễn Huy Cường, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Thành ủy Hà Nội, hệ thống tuyên giáo Thủ đô triển khai thực hiện các nội dung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chung và 76 nội dung cụ thể trong Chương trình công tác tuyên giáo Thành phố năm 2024, tập trung 6 nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024. Cụ thể:

a-cuong-2.jpg
Theo đồng chí Nguyễn Huy Cường, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, trong quý II năm 2024, ngành Tuyên giáo Thủ đô sẽ triển khai thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm.

1. Nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu xây dựng, ban hành các chủ trương, định hướng lớn về công tác tuyên giáo. Tập trung tham mưu cấp ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sáng tạo, hiệu quả. Đồng thời, hướng dẫn và nắm tình hình triển khai các đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” và nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng...

2. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương và Thành ủy. Tập trung tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 23-NQ/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn Thành phố Hà Nội từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Chỉ thị số 30-CT/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

3. Chủ động, tích cực, kịp thời tham mưu cấp ủy chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các hoạt động của công tác tuyên giáo. Nâng cao chất lượng công tác lý luận chính trị - lịch sử Đảng. Trong đó, đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng. Tham mưu cấp ủy triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng kịp thời.

Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng gắn với tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, khảo sát một số trung tâm chính trị và trao đổi học tập chương trình chuẩn theo đúng quy định. Đồng thời, triển khai Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/1/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Kế hoạch số 104-KH/TU, ngày 3/10/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy; Hướng dẫn số 102-HD/BTGTW, ngày 30/9/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Chỉ đạo công tác báo chí - xuất bản Thành phố thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Thủ đô năm 2024, quý II/2024 và tăng cường các ấn phẩm xuất bản; vận hành tốt Trang thông tin điện tử Đảng bộ thành phố và tiếp tục biên tập Sổ tay đảng viên điện tử Đảng bộ thành phố. Tập trung tham mưu tổ chức 2 giải báo chí Thành phố năm 2024; hưởng ứng giải Báo chí Búa Liềm vàng năm 2024; tổng kết 35 năm thực hiện biên soạn, phát hành và sử dụng Bản tin Thông tin nội bộ phục vụ sinh hoạt chi bộ; 23 năm Chỉ thị 01-CT/TU ngày 21/2/2001 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc “xuất bản và phát hành, sử dụng Thông báo nội bộ phục vụ sinh hoạt chi bộ”…

Kỷ niệm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6); tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên các cơ quan báo chí Thành phố, đội ngũ ban biên tập tin, bài Sổ tay đảng viên điện tử Đảng bộ Thành phố... Triển khai toàn diện, hiệu quả các lĩnh vực công tác khoa giáo, tập trung tham mưu, thẩm định các nội dung lĩnh vực khoa giáo, đặc biệt là triển khai tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 17/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới” trên địa bàn Thành phố.

Tổ chức quán triệt chỉ thị, nghị quyết, chuyên đề và thông tin thời sự trong nước và quốc tế cho đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ. Nắm tình hình, đôn đốc các địa phương, đơn vị tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh; triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Thành ủy, chương trình, hướng dẫn công tác khoa giáo năm 2024 của Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; triển khai Chương trình số 06-CTr/TU, Chương trình số 09-CTr/TU của Thành ủy khóa XVII. Chỉ đạo, định hướng, thẩm định các nội dung, chương trình văn hóa, văn nghệ thành phố; các hoạt động của Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội và các chuyên ngành. Thực hiện hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 Thành phố, các Ban Chỉ đạo về Tôn giáo, Nhân quyền. Triển khai Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

ns-chiem.jpg
Bài thơ Nguyên tiêu của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua sự thể hiện đầy sâu lắng của NSND Trần Quốc Chiêm, Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội tại Ngày thơ Hà Nội 2024 - Bản hòa âm đất nước.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền - nghiên cứu dư luận xã hội. Tập trung thông tin, tuyên truyền về các nội dung ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện chính trị; thông tin đối ngoại, biển, đảo; phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; an toàn giao thông, phổ biến, giáo dục pháp luật; phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng, an ninh trật tự và an toàn xã hội... gắn với hoạt động báo cáo viên các cấp và việc thực hiện các Chương trình phối hợp.

Tăng cường công tác thông tin, định hướng, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên, nhân dân Thủ đô, gắn với tham gia chuẩn bị thực hiện tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW ngày 18/8/2018 của Ban Bí thư về “Việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội” ở Trung ương. Thực hiện khảo sát, điều tra thăm dò dư luận xã hội (trực tuyến và trực tiếp) do Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai. Tiếp tục xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội Thành phố và duy trì, nâng cao chất lượng giao ban bám sát các vấn đề, sự kiện của Trung ương, Thành phố.

4. Tiếp tục cập nhật, bổ sung, hoàn thiện và vận hành thống nhất bộ máy tuyên giáo Thành phố theo Quyết định số 137-QĐ/TW ngày 1/12/2023 về “Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc cho tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương”. Tăng cường nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo.

5. Chú trọng đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành dựa trên số hóa dữ liệu trong toàn ngành tuyên giáo Thủ đô và kịp thời tiến hành khảo sát đánh giá các mô hình mới, hiệu quả trong thực tiễn.

6. Triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và chuyên đề năm 2024./.

Bài liên quan
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với tư cách là một nhà báo
  Những ngày qua, Bộ Chính trị, Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thông báo về tình hình sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhân dân cả nước và bè bạn quốc tế lo lắng, cầu mong mọi điều bình an đối với người lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Thật buồn, khi tôi đang viết bài này thì phép màu nhiệm đã không đến... Vào lúc 13 giờ 38 phút ngày 19 tháng 7 năm 2024, trái tim người con ưu tú của nước Việt đã ngừng đập…
 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và những định hướng, kỳ vọng trong phát triển Thủ đô
  Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, trong suốt cuộc đời hoạt động của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành cho mảnh đất Hà thành những tình cảm sâu đậm. Không chỉ riêng quãng thời gian ông giữ trọng trách Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội (1996 – 1998) rồi Bí thư Thành ủy Hà Nội (2000 – 2006) mà sau này ở cương vị Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Tổng Bí thư, đồng chí Nguyễn Phú Trọng vẫn luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho Hà Nội, cho sự phát triển văn hóa, con người của mảnh đất Thăng Long.
 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và sự quan tâm sâu sắc tới văn học nghệ thuật
  Ngày 19/7/2024, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với đồng bào cả nước. Trong suốt cuộc đời 80 năm của mình, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có cống hiến vô cùng ý nghĩa. Ông là nhà lãnh đạo xuất sắc; nhà lý luận, nhà văn hóa, và là một nhân cách lớn luôn hết lòng vì Đảng, vì dân... Với văn học nghệ thuật, đồng chí Nguyễn Phú Trọng luôn dành sự quan tâm sâu sắc và đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của nền văn học nghệ thuật nước nhà.
 • Đêm nay 22/7, bão số 2 đổ bộ vịnh Bắc Bộ
  Thủ đô Hà Nội không chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 2 nhưng dưới tác động của hoàn lưu bão, khu vực này sẽ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa khoảng trên 100 mm, thời gian mưa tập trung vào đêm 22/7 đến hết ngày 23/7.
 • Thừa Thiên Huế: Thông báo về việc tổ chức Lễ Quốc tang của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
  Ngày 22/7, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Thông báo số 192/TB – UBND về việc tổ chức Lễ Quốc tang của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Đừng bỏ lỡ
 • Lào tuyên bố quốc tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
  Trưa 22/7, Chính phủ Lào ra thông cáo về việc Lào tuyên bố Quốc tang tưởng niệm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, đồng thời thông báo về việc Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào do đồng chí Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith dẫn đầu sẽ sang Việt Nam dự lễ tang đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Thủ đô Hà Nội.
 • Tàu xuôi ra Bắc
  Ba năm trước, tôi gặp Trang trên chuyến tàu mang số hiệu SE đang di chuyển từ miền Nam ra miền Bắc. Lúc đó, tôi ngồi đối diện với Trang ở toa ghế ngồi - toa thường dành cho người đi chặng ngắn. Trong toa xộc lên mùi thuốc lá, mùi dầu gió xanh, mùi bồ kết phảng phất từ mái tóc của mấy người đàn bà và mùi của vô số thứ hàng hóa trên sàn toa.
 • Hà Nội sẽ xây dựng Hội đồng tư vấn về ứng dụng AI
  Sáng 22/7, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã tổ chức Hội thảo "Trao đổi về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động của các cơ quan nhà nước thành phố và giải quyết các vấn đề bức thiết của xã hội trên địa bàn thành phố".
 • Tạo động lực xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”
  Sáng 19/7, thực hiện chương trình công tác năm 2024, Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội tổ chức Hội nghị Giao ban Công tác tuyên giáo Thành phố 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2024 tại huyện Ứng Hoà.
 • Hà Nội vinh danh 8 nữ nghệ nhân, thợ giỏi
  Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Quyết định số 3717/QĐ-UBND ngày 17/7/2024 về việc khen thưởng các cá nhân là nữ nghệ nhân, thợ giỏi có thành tích tiêu biểu trong việc giữ gìn, phát triển nghề truyền thống của làng nghề, phố nghề Thành phố Hà Nội năm 2024.
 • Triển lãm “Búp bê Nhật Bản” và “Đối thoại với dòng tranh Ukiyo-e” tại Hội An
  Trong khuôn khổ các hoạt động giao lưu văn hóa chào mừng kỷ niệm lần thứ 20 sự kiện Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản, từ ngày 26/07 đến hết ngày 4/8/2024, UBND thành phố Hội An phối hợp với Trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức triển lãm “Búp bê Nhật Bản” và triển lãm “Đối thoại với dòng tranh Ukiyo-e”.
 • Quận Bắc Từ Liêm phát triển kinh tế, xã hội theo hướng bền vững
  Từ khi được thành lập tới nay, lĩnh vực quản lý quy hoạch, đô thị; quản lý đất đai tại quận Bắc Từ Liêm luôn được các cấp Ủy đảng, chính quyền quan tâm, chú trọng.
 • Huyện Thanh Oai triển khai xây dựng mô hình Nhà văn hoá thông minh
  UBND huyện Thanh Oai vừa ban hành Kế hoạch về việc Triển khai xây dựng mô hình Nhà văn hoá thôn thông minh giai đoạn 2024-2025 trên địa bàn huyện Thanh Oai.
 • Công đoàn Thủ đô góp sức xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”
  Hoạt động Công đoàn Thủ đô đã đóng góp quan trọng giữ vững ổn định chính trị và hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Thành phố.
 • Chùm thơ của tác giả Nguyễn Địch Long
  Tạp chí Người Hà Nội xin trân trọng giới thiệu chùm thơ hai bài của tác giả Nguyễn Địch Long.
6 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Tuyên giáo Thành phố quý II năm 2024
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO