Văn hóa - Xã hội

Sở Tài chính Nghệ An: Hoàn thành xuất sắc, toàn diện  nhiệm vụ năm 2022

Lệ Quyên 16:10 21/03/2023

Năm 2022, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh covid, song Sở Tài chính tỉnh Nghệ An đã nỗ lực để đạt được những thành tựu đáng ghi nhận tạo tiền đề phát triển cho năm 2023

Trong năm 2022, công tác cải cách hành chính của sở có những bước tiến rõ rệt. Các cuộc thi tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp sử dụng dịch vụ công; cuộc thi tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông và cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng Internet... được tổ chức sôi nổi, sâu rộng trong toàn thể cơ quan, góp phần lớn trong việc nâng cao hiểu biết, vai trò của mỗi cá nhân về thủ tục hành chính.

Để đạt hiệu quả cao nhất lãnh đạo sở Tài chính luôn xác định rõ vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, tập trung nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện kịp thời các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần đưa các chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống. Có sự đoàn kết, cộng sự trong công việc, chăm lo công tác xây dựng Đảng, công tác Đoàn thể, công tác bố trí, tuyển dụng cán bộ. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Chỉ đạo và điều hành nhiệm vụ được phân công đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ và theo phạm vi quyền hạn. Tích cực thực hiện tốt công tác Cải cách hành chính trong quá trình thực thi công việc.

so-tai-chinh-ghe-an-2.jpg
Trụ sở làm việc mới của Sở Tài chính Nghệ An được xây dựng khang trang

Nhờ có sự quan tâm chỉ đạo sát sao của người đứng đầu cơ quan cũng như của các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở, BCH Đảng ủy, BCH Công đoàn cùng nỗ lực của toàn thể CBCCVC trong toàn cơ quan, kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Hội nghị CBCCVC năm 2022 đã đạt mục tiêu đề ra thể hiện một số chỉ tiêu cụ thể như sau: Thu ngân sách 2022 vượt chỉ tiêu HĐND tỉnh giao, chi ngân sách năm 2022 cơ bản đáp ứng được các nhiệm vụ chi lương. Đảm bảo kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội nói riêng và chi phát triển kinh tế - xã hội nói chung; 100% phòng, đơn vị đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến. Trong đó, tập thể lao động xuất sắc là 20%. Tập thể cơ quan Sở Tài chính được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh dự kiến xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được đề nghị Bộ Tài chính tặng cờ thi đua. - 100% phòng, đơn vị đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến. Tập thể cơ quan Sở Tài chính được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh dự kiến xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được đề nghị Bộ Tài chính tặng cờ thi đua. Năm 2022, toàn cơ quan Sở có 9 sáng kiến cơ sở và đang trình Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh công nhận 02 sáng kiến cấp tỉnh. 100% cán bộ, công chức, viên chức đạt danh hiệu lao động tiên tiến. Trong đó, chiến sỹ thi đua cơ sở đạt 15% CBCCVC tham gia tích cực vào phong trào Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác học tập nghiên cứu chế độ, chính sách mới trong cán bộ CCVC để hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao; Tích cực tham gia đề xuất sáng kiến, giải pháp trong cải cách hành chính và các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương, tỉnh phát động khác, tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện. Bên cạnh đó, Sở còn thực hiện tiết kiệm chi để tăng thu nhập cho cán bộ, công chức viên chức trong cơ quan. Trong năm 2022 tiết kiệm tăng thu nhập cho CBCCVC bình quân trên 5 triệu/người/năm.

Năm 2023 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX và các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025, thực hiện Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025, là năm thứ hai của thời kỳ ổn định NSNN giai đoạn 2022-2025, nên có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả giai đoạn 2021-2025 và các mục tiêu chiến lược tài chính đến năm 2025.

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2023, Sở Tài Chính tỉnh Nghệ An đã chủ động quán triệt sâu sắc các định hướng, chủ trương theo tinh thần Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh.

Sở đã phối hợp các cấp, các ngành thực hiện tốt dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh và theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó tiếp tục tăng cường kỷ luật tài chính ngân sách, điều hành ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm trong phạm vi dự toán được giao; Thực hiện nghiêm túc các quy định về thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong chi tiêu ngân sách, kể cả chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý; hoàn thiện và áp dụng có quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO-TCVN: 9001-2015; Có biện pháp cụ thể kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức trong toàn cơ quan nêu cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ đảm bảo chất lượng, tiến độ, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Trên đà thắng lợi của năm 2022, Sở Tài chính Nghệ An đã vạch ra các mục tiêu cụ thể cho năm 2023. Quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu dự toán thu NSNN năm 2022 do HĐND tỉnh giao; Điều hành NSNN năm 2023 đúng Luật NSNN, tiếp tục thực hiện chính sách tiết kiệm chi ngân sách, vừa phục hồi sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19. Cố gắng để 100% các phòng, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tập thể cơ quan Sở Tài chính được UBND tỉnh xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% cán bộ, công chức, viên chức đạt danh hiệu LĐTT. Trong đó, chiến sỹ thi đua cơ sở đạt 15%. Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh đạt 15% trong số chiến sỹ thi đua cơ sở. 100% cán bộ, công chức, viên chức được học tập, tiếp thu đầy đủ Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Phấn đấu trong năm 2023 xây dựng ít nhất 02 gương điển hình trong phong trào thi đua. Phấn đấu trong năm 2023, toàn cơ quan Sở có 09 sáng kiến cơ sở và có 02 sáng kiến cấp tỉnh.

so-ta-chinh-nghe-an-2.jpg
Lãnh đạo Sở Tài chính Nghệ An quan tâm tới đời sống tinh thần của đội ngũ CBVC

Một trong những nhiệm vụ cũng được Sở đặc biệt quan tâm đó là việc chấp hành tốt nội quy, quy chế cơ quan; chấp hành tốt quy tắc ứng xử, quy chế văn hoá công sở, đạo đức công vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công tác rà soát thủ tục hành chính, cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, không vi phạm các tệ nạn xã hội, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, tiêu cực. Vận động CBVC tham gia tích cực vào phong trào Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; Tăng cường công tác học tập nghiên cứu chế độ, chính sách mới trong cán bộ CCVC để hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Làm sao để tăng thu nhập cho cán bộ, công chức cũng là điều mà lãnh đạo Sở Tài chính Nghệ An luôn trăn trở. Trong kế hoạch và mục tiêu đề ra triển khai năm 2023, Sở cũng nhấn mạnh sễ cố gắng để mức lương tối thiểu của cán bộ, công chức phải đạt ở mức 6 triệu đồng/người/năm. Đồng thời, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và đảm bảo chính sách, chế độ cho cán bộ công chức. Thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn cơ quan; xây dựng khối đoàn kết, thống nhất nội bộ trong toàn cơ quan để đội ngũ cán bộ, viên chức yên tâm hoàn thành tốt công việc được giao, từ đó góp phần vào việc xây dựng Sở Tài chính Nghệ An ngày càng phát triển vững mạnh.

Bài liên quan
 • Hà Nội chốt sổ tài chính 2021: Thu ngân sách vượt 11,8% dự toán
  Cuối giờ chiều ngày 31/12, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh đã đến chỉ đạo công tác khóa sổ quyết toán ngân sách năm 2021 tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải; Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Trần Quân và lãnh đạo một số sở, ngành.
(0) Bình luận
 • Tết Nguyên đán 2024 được nghỉ mấy ngày?
  Bộ Lao động-Thương binh&Xã hội vừa có văn bản xin ý kiến các bộ, ngành về phương án nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
 • “Hội sách Trung thu”  tại Phố sách Hà Nội
  Trong các ngày từ 22-24/9 tại Phố sách Hà Nội (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) sẽ diễn ra chuỗi sự kiện “Hội sách Trung thu” với sự góp mặt của các nhà xuất bản lớn cùng nhiều hoạt động vui chơi hấp dẫn dành cho thanh thiếu niên Thủ đô.
 • Khánh thành Nhà Văn hóa cộng đồng tặng người dân tộc La Ha
  Ngày 21/9, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, tổ chức Lễ Khánh thành Nhà Văn hóa Cộng đồng dân tộc La Ha tại Bản Hiên, xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.
 • Tết Trung thu truyền thống "Trăng Ta – Đường về trăm năm"
  Được định vị là “Bảo tàng của tương lai”, nơi thẩm thấu các giá trị đương đại giúp phát huy những giá trị tinh hoa văn hoá truyền thống, hàng năm Bảo tàng Thế giới Cà phê tổ chức hàng trăm hoạt động văn hoá, nghệ thuật và được các chuyên gia, giới tinh hoa trí thức đánh giá cao về mặt nội dung cũng như cách trưng bày sáng tạo, độc đáo...
 • Chủ tịch Quốc hội: "Không hợp thức hóa chung cư mini trong Luật Nhà ở"
  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Ủy ban Pháp luật rà soát lại dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) với phương châm không hợp thức hoá chung cư mini.
 • HETEC ứng dụng công nghệ tạo nguồn nước tốt cho sức khỏe cộng đồng
  Trong thời gian qua, Viện Công nghệ và Sức khoẻ (Hetec) trực thuộc Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, đã tiến hành nghiên cứu và phát triển ứng dụng công nghệ tạo nước Ion Kiềm, một công nghệ tiên tiến đã được áp dụng rộng rãi tại các nước phát triển như: Nhật Bản, Hoa Kỳ và Hàn Quốc...
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
 • Mắm cáy
  Mắm cáy là món ăn dân dã từ bao đời nay gắn bó với người dân quê tôi như củ khoai nước, quả cà pháo... Mâm cơm nhà nông thời hợp tác xã thường có món rau khoai lang luộc, đĩa cá kho và bát nước mắm cáy (người dân thường vẫn gọi thân mật là nước cáy). Giản dị vậy thôi mà sao mỗi khi đi xa lại nhớ đến nao lòng.
 • Góc nhìn đa chiều về lễ vật trong hội làng Thăng Long - Hà Nội
  Từ buổi ban sơ dựng nước đến ngày nay, Thăng Long - Hà Nội mang trong mình bao trầm tích văn hóa, lịch sử. Góp thêm những góc nhìn đa chiều, cuốn sách “Lễ vật trong hội làng Thăng Long - Hà Nội” (Nxb Hà Nội, 2023) giúp người đọc khám phá những giá trị văn hóa truyền thống phong phú, đặc sắc của mảnh đất kinh kỳ.
 • Tọa đàm “Sự hòa hợp giữa tín ngưỡng dân gian và Phật giáo thông qua tục thờ nữ thần ở Việt Nam”
  Sáng 22/9, Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội đã tổ chức tọa đàm “Sự hòa hợp giữa tín ngưỡng dân gian và Phật giáo thông qua tục thờ nữ thần ở Việt Nam” với sự tham gia của đông đảo các hội viên trong Hội.
 • Đề xuất bổ sung cấp chính quyền thành phố thuộc thành phố Hà Nội
  Xây dựng dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) bổ sung cấp chính quyền thành phố thuộc thành phố Hà Nội, quy định một số thẩm quyền vượt trội của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố thuộc thành phố Hà Nội so với thẩm quyền của chính quyền quận, huyện.
 • Hà Nội điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới An Thịnh – Mê Linh
  UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4655/QĐ-UBND về phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới An Thịnh - Mê Linh, thuộc các xã Tiền Phong, Đại Thịnh, Thanh Lâm và thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội.
Đừng bỏ lỡ
Sở Tài chính Nghệ An: Hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ năm 2022
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO