Sự kiện & Bình luận

Phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã có những điểm sáng

Quỳnh Chi 15/01/2024 08:08

Theo kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (Phong trào) tại phiên họp toàn thể Ban Chỉ đạo vừa qua, năm 2023, nhiều phong trào thi đua đã trở thành điểm sáng.

pho-thu-tuong.jpg
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phát biểu tại phiên họp tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Vừa qua, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, đã chủ trì phiên họp toàn thể Ban Chỉ đạo tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Sau khi nghe Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong năm 2023, các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai năm 2024; ý kiến thành viên Ban Chỉ đạo và đại biểu dự họp phiên họp toàn thể Ban Chỉ đạo, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có ý kiến, cụ thể:

Kết quả triển khai Phong trào thời gian qua:

Đánh giá cao, biểu dương những nỗ lực và kết quả triển khai Phong trào thời gian qua của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo), các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo, các bộ, ngành, địa phương, qua đó đã tăng cường triển khai Phong trào ngày càng sâu rộng, góp phần triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030, Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021 và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về văn hóa, xây dựng đời sống văn hóa.

Năm 2023 nhiều phong trào thi đua đã trở thành điểm sáng, nhiều nội dung, hoạt động tiếp tục được triển khai toàn diện, cụ thể, đi vào cuộc sống hằng ngày, được các cấp, các ngành, xã hội và người dân hưởng ứng, tham gia tích cực, trách nhiệm.

chuuong-trinh.jpg
11 gia đình tham gia Chung khảo Liên hoan “Gia đình văn hoá tiêu biểu” thành phố Hà Nội, lần thứ II – năm 2023. (Ảnh tư liệu).

Điển hình như các phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”; các mô hình tự quản: “Khu nhà trọ không có tội phạm, tệ nạn xã hội”; các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể dục, thể thao quần chúng; các ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các tỉnh, vùng, các lễ hội; việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội tiếp tục chuyển biến tích cực.

Đã tiếp tục hoàn thiện, trình ban hành một số chính sách pháp luật cần thiết như các nghị định, Chương trình tổng thể quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2023 - 2025, hướng dẫn về tiêu chí thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh trong xây dựng nông thôn mới....

Để phát huy tối đa hiệu quả của Phong trào trong năm 2024 và thời gian tới, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh cần quan tâm, xác định, rà soát và tập trung triển khai một số nội dung chủ yếu sau:

Các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức liên quan:

Cách thức tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo (từ trung ương đến địa phương) phải cụ thể, bảo đảm thực chất, hiệu quả. Việc triển khai Phong trào cần tiếp tục bám sát nội dung, nhiệm vụ đã được phân công cho các bộ, cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo và các địa phương trong Chương trình thực hiện Phong trào giai đoạn 2021 - 2026 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2021.

Rà soát cụ thể về phạm vi, mục tiêu, đối tượng, nhiệm vụ của các phong trào thi đua có nội dung về văn hóa đang triển khai, trên cơ sở đó khắc phục những nội dung chồng chéo với Phong trào (nếu có); đồng thời tăng cường liên kết giữa các nội dung, phong trào để nâng cao hiệu quả triển khai (như các phong trào, nội dung liên quan đến bảo vệ môi trường, phát triển xanh, sạch, đẹp, chống biến đổi khí hậu…).

xa-trung-chau.jpg
Tuyến đường xanh sạch đẹp tại xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội.

Chủ động rà soát, đề xuất cụ thể các nhiệm vụ trong cả nhiệm kỳ, các nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài; chú trọng việc tiếp tục xây dựng, củng cố hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở phù hợp với từng khu vực; xác định rõ các mục tiêu, chỉ tiêu, định mức cụ thể, giao nhiệm vụ rõ ràng, báo cáo Ban Chỉ đạo để nắm tình hình và giám sát việc thực hiện.

Đẩy mạnh và tập trung rà soát các cơ chế, chính sách liên quan đến việc triển khai Phong trào trên tinh thần xác định rõ những khó khăn, vướng mắc và có đề xuất hướng xử lý cụ thể, nhất là liên quan đến tổ chức bộ máy, nhân lực, mô hình tổ chức quản lý, hoạt động và tài chính. Phát huy vai trò của Nhà nước trong hỗ trợ về chuyên môn, cơ chế, chính sách và tài chính trong điều kiện phù hợp.

Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới cách làm, phát huy tối đa nguồn lực xã hội hóa, sự tham gia của Nhân dân; thể hiện đúng vai trò và sự tham gia, chỉ đạo thường xuyên của Ban Chỉ đạo; xác định những mô hình tốt, cách làm hay, phù hợp với từng địa bàn, vùng, miền, xuất phát từ chính đời sống hằng ngày của người dân, từ nhu cầu của xã hội để nhân rộng, triển khai thường xuyên, lâu dài.

Năm 2024 tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, tuyên truyền; tập huấn, bồi dưỡng; tổ chức thực hiện kịp thời các hoạt động của Phong trào; đầu tư và khuyến khích đầu tư phát triển hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở; kiên quyết đấu tranh với các hành vi phản văn hóa, lệch chuẩn về văn hóa...

Đồng thời cần lựa chọn chủ đề, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, “điểm nhấn” của năm, những vấn đề cần quan tâm, chỉ đạo điểm liên quan đến hoạt động của Phong trào như về phòng, chống tai nạn giao thông và văn hóa giao thông, phòng, chống đuối nước, bạo lực học đường..., phù hợp với môi trường văn hóa, xã hội, đời sống kinh tế của từng địa phương.

giao-thong.jpg
Thiếu nhi Thủ đô thi vẽ về chủ đề an toàn giao thông.

Các nhiệm vụ có kế hoạch thực hiện cụ thể và dự toán kinh phí (yêu cầu chung là phải rõ nội dung trọng tâm và cách thức tổ chức thực hiện, dự kiến nguồn lực, tiêu chí đánh giá, dự kiến kết quả, có phát động, triển khai, đánh giá, tôn vinh, sơ kết, tổng kết...). Chú trọng việc theo dõi, hỗ trợ các phong trào đang triển khai rộng khắp, đa dạng trên cả nước.

Cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp:

Bám sát Chương trình thực hiện Phong trào giai đoạn 2021 - 2026, các chủ trương, chính sách, quy định pháp luật liên quan, tiếp tục chủ động tổ chức triển khai hiệu quả Phong trào trên địa bàn theo thẩm quyền, nhiệm vụ được giao; bảo đảm bố trí đủ kinh phí cho các hoạt động của Phong trào. Chú trọng xây dựng, củng cố hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở căn cứ vào các quy định, định mức, chỉ tiêu về quy hoạch sử dụng đất, đầu tư công, việc bố trí nhân lực, kinh phí, tổ chức quản lý, khai thác, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng...

Các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức xã hội liên quan:

Tiếp tục chủ động triển khai hiệu quả Phong trào trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm được phân công nhằm lan tỏa không khí, tinh thần vui tươi, phấn khởi, đoàn kết, trong đó chú trọng đổi mới, phát huy sáng kiến để nhân rộng những phong trào, hoạt động có hiệu quả đang triển khai./.

Bài liên quan
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Di sản “ngoại giao cây tre” sống mãi
  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (1944 – 2024) – vị lãnh tụ thiên tài, cả cuộc đời vì nước, vì dân đã để lại cho dân tộc Việt Nam nhiều di sản, trong đó có di sản “ngoại giao cây tre”. Với trường phái ngoại giao này, “đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.
 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và những định hướng, kỳ vọng trong phát triển Thủ đô
  Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, trong suốt cuộc đời hoạt động của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành cho mảnh đất Hà thành những tình cảm sâu đậm. Không chỉ riêng quãng thời gian ông giữ trọng trách Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội (1996 – 1998) rồi Bí thư Thành ủy Hà Nội (2000 – 2006) mà sau này ở cương vị Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Tổng Bí thư, đồng chí Nguyễn Phú Trọng vẫn luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho Hà Nội, cho sự phát triển văn hóa, con người của mảnh đất Thăng Long.
 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và sự quan tâm sâu sắc tới văn học nghệ thuật
  Ngày 19/7/2024, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với đồng bào cả nước. Trong suốt cuộc đời 80 năm của mình, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có cống hiến vô cùng ý nghĩa. Ông là nhà lãnh đạo xuất sắc; nhà lý luận, nhà văn hóa, và là một nhân cách lớn luôn hết lòng vì Đảng, vì dân... Với văn học nghệ thuật, đồng chí Nguyễn Phú Trọng luôn dành sự quan tâm sâu sắc và đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của nền văn học nghệ thuật nước nhà.
 • Hà Nội chỉ đạo tập trung ứng phó mưa lũ do cơn bão số 2 gây ra
  Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Hà Nội đã có Công điện số 02/CĐ-BCH ngày 22/7/2024 gửi các sở ngành, UBND cấp huyện chỉ đạo tập trung ứng phó mưa lũ do cơn bão số 2 gây ra.
 • Bão số 2 đang đổ bộ Quảng Ninh- Hải Phòng
  Bão số 2 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc đổ bộ vào đất liền tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng sau đó suy yếu thành vùng áp thấp ở khu vực Đông Bắc Bắc bộ, rồi tiếp tục di chuyển vào khu vực vùng núi phía Bắc và suy yếu.
Đừng bỏ lỡ
 • 120.230 tác phẩm tham dự Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hà Nội
  Sau hơn 3 tháng phát động Cuộc thi (từ tháng 03/2024 đến hết tháng 5/2024), toàn thành phố đã phát động được tổng số 120.230 tác phẩm dự thi của các cơ quan, đơn vị, địa phương, gấp đôi số lượng bài thi toàn thành phố phát động so với Cuộc thi chính luận năm 2023.
 • Hà Nội: Ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
  UBND Thành phố Hà Nội vừa ra Công điện số 07/CĐ-UBND Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2024 về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành tình cảm, nặng lòng với công cuộc bảo tồn di sản Cố đô Huế
  Trên cương vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế và quan tâm, nặng lòng với công cuộc bảo tồn di sản văn hóa ở Cố đô Huế.
 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với tư cách là một nhà báo
  Những ngày qua, Bộ Chính trị, Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thông báo về tình hình sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhân dân cả nước và bè bạn quốc tế lo lắng, cầu mong mọi điều bình an đối với người lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Thật buồn, khi tôi đang viết bài này thì phép màu nhiệm đã không đến... Vào lúc 13 giờ 38 phút ngày 19 tháng 7 năm 2024, trái tim người con ưu tú của nước Việt đã ngừng đập…
 • Lào tuyên bố quốc tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
  Trưa 22/7, Chính phủ Lào ra thông cáo về việc Lào tuyên bố Quốc tang tưởng niệm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, đồng thời thông báo về việc Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào do đồng chí Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith dẫn đầu sẽ sang Việt Nam dự lễ tang đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Thủ đô Hà Nội.
 • Tàu xuôi ra Bắc
  Ba năm trước, tôi gặp Trang trên chuyến tàu mang số hiệu SE đang di chuyển từ miền Nam ra miền Bắc. Lúc đó, tôi ngồi đối diện với Trang ở toa ghế ngồi - toa thường dành cho người đi chặng ngắn. Trong toa xộc lên mùi thuốc lá, mùi dầu gió xanh, mùi bồ kết phảng phất từ mái tóc của mấy người đàn bà và mùi của vô số thứ hàng hóa trên sàn toa.
 • Hà Nội sẽ xây dựng Hội đồng tư vấn về ứng dụng AI
  Sáng 22/7, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã tổ chức Hội thảo "Trao đổi về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động của các cơ quan nhà nước thành phố và giải quyết các vấn đề bức thiết của xã hội trên địa bàn thành phố".
 • Tạo động lực xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”
  Sáng 19/7, thực hiện chương trình công tác năm 2024, Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội tổ chức Hội nghị Giao ban Công tác tuyên giáo Thành phố 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2024 tại huyện Ứng Hoà.
 • Hà Nội vinh danh 8 nữ nghệ nhân, thợ giỏi
  Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Quyết định số 3717/QĐ-UBND ngày 17/7/2024 về việc khen thưởng các cá nhân là nữ nghệ nhân, thợ giỏi có thành tích tiêu biểu trong việc giữ gìn, phát triển nghề truyền thống của làng nghề, phố nghề Thành phố Hà Nội năm 2024.
 • Triển lãm “Búp bê Nhật Bản” và “Đối thoại với dòng tranh Ukiyo-e” tại Hội An
  Trong khuôn khổ các hoạt động giao lưu văn hóa chào mừng kỷ niệm lần thứ 20 sự kiện Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản, từ ngày 26/07 đến hết ngày 4/8/2024, UBND thành phố Hội An phối hợp với Trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức triển lãm “Búp bê Nhật Bản” và triển lãm “Đối thoại với dòng tranh Ukiyo-e”.
Phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã có những điểm sáng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO