Xây dựng người Hà  Nội thanh lịch, văn minh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Đăng Chung| 02/12/2015 10:56

NHN Online - Аó là  chỉ đạo vử lĩnh vực văn hóa - xã hội tại kử³ họp thứ 14, HАND TP Hà  Nội khóa XIV (sáng 1 -12), của đồng chí Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, chỉ đạo Thà nh ủy Hà  Nội, Trưởng Аoà n đại biểu Quốc hội Hà  Nội, Báo Nguoihanoi.com.vn trân trọng đăng toà n văn phát biểu.

- Kính thưa đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà  xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

- Thưa các đồng chí lãnh đạo các cơ quan Trung ương và  Thà nh phố;

- Thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân Thà nh phố; 

- Thưa toà n thể các đồng chí!

Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự khai mạc kử³ họp thứ 14 HАND Thà nh phố Hà  Nội. Lời đầu tiên, tôi xin gử­i tới đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà  xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cùng các vị khách quý, các vị đại biểu HАND Thà nh phố, cùng toà n thể các đồng chí những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc kử³ họp thà nh công tốt đẹp.

Thưa các đồng chí và  các vị đại biểu!

Năm 2015 là  năm đầy ắp những sự kiện quan trọng, đánh dấu sự nỗ lực vượt bậc của Аảng bộ, Chính quyửn và  nhân dân Thủ đô, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của năm và  của cả nhiệm kử³ 2010 - 2015. Với vai trò, trách nhiệm là  Thủ đô, trung tâm chính trị - hà nh chính quốc gia, trung tâm lớn vử văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và  giao dịch quốc tế, Hà  Nội đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương tổ chức thà nh công, bảo đảm tuyệt đối an toà n những sự kiện chính trị lớn, quan trọng của Thủ đô và  đất nước.

Аồng chí Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, chỉ đạo Thà nh ủy Hà  Nội, Trưởng Аoà n đại biểu Quốc hội Hà  Nội

Cùng với việc tập trung giải quyết hiệu quả khối lượng công việc lớn, việc khó, Thà nh phố đã tập trung chỉ đạo tổ chức rất thà nh công đại hội đảng bộ các cấp, Аại hội lần thứ XVI Аảng bộ Thà nh phố, với quyết tâm chính trị và  tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt nhiệm kử³ 2015 “ 2020 là : Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Аảng bộ; phát huy truyửn thống văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoà n kết toà n dân; huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh toà n diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng Thủ đô ngà y cà ng già u đẹp, văn minh, hiện đại. 

Nhìn lại kết quả thực hiện các nhiệm vụ năm 2015 và  nhiệm kử³ 5 năm 2010 “ 2015, chúng ta thật sự vui mừng, phấn khởi với những kết quả, thà nh tích đạt được. Kinh tế Thủ đô tiếp tục phát triển và  đạt mức tăng trưởng khá cao. Bình quân 5 năm 2011 “ 2015, tổng sản phẩm trên địa bà n thà nh phố (GRDP) tăng 9,23%, gấp 1,58 lần mức tăng bình quân chung của cả nước. Trong bối cảnh tình hình sản xuất, kinh doanh gặp nhiửu khó khăn, tổng thu ngân sách trên địa bà n vẫn luôn vượt dự toán, tăng bình quân khoảng 7,1%/năm. Riêng năm 2015, tổng sản phẩm trên địa bà n tăng 9,24%, mức tăng cao nhất trong 4 năm trở lại đây; thu ngân sách của Thà nh phố ước đạt 103,5%; lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng khoảng 1%, mức tăng thấp nhất trong hà ng chục năm qua.

Trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn đạt nhiửu kết quả tích cực. Với việc chỉ đạo sâu sát, quyết liệt công tác xây dựng nông thôn mới, Hà  Nội là  địa phương dẫn đầu cả nước vử số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Аến cuối năm 2015, có 179/386 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm khoảng 1/5 tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên toà n quốc.

Quy hoạch, xây dựng, quản lý, phát triển đô thị có chuyển biến, tiến bộ rõ nét. Thà nh phố đã là m tốt việc huy động mọi nguồn lực đầu tư cho phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là  xây dựng hạ tầng giao thông, điện, cấp thoát nước, cải thiện môi trường... Nhiửu công trình, dự án kinh tế, xã hội quy mô lớn, hiện đại đã được hoà n thà nh. Công tác quản lý đô thị, trật tự an toà n giao thông, trật tự, kỷ cương đô thị được tăng cường; nếp sống văn minh đô thị có chuyển biến. Diện mạo Thủ đô đổi thay, lớn lên từng ngà y.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển; xây dựng người Hà  Nội thanh lịch, văn minh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có tiến bộ. Nhiửu chỉ tiêu vử văn hóa, giáo dục, thể thao thà nh tích cao tiếp tục dẫn đầu cả nước. An sinh xã hội, đà o tạo nghử, giải quyết việc là m, nhất là  khu vực nông thôn được quan tâm; các vấn đử xã hội như giảm nghèo, hỗ trợ người tà n tật, chăm lo chính sách đối với người có công được thực hiện có hiệu quả; chất lượng cuộc sống của nhân dân được cải thiện rõ rệt.

Quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; An ninh chính trị, trật tự an toà n xã hội được giữ vững trong mọi tình huống. Quan hệ đối ngoại được mở rộng; vai trò, vị thế, uy tín của Thủ đô ngà y cà ng được nâng cao. Công tác xây dựng Аảng, xây dựng hệ thống chính trị được đẩy mạnh. Năng lực lãnh đạo và  sức chiến đấu của Аảng bộ, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp có nhiửu đổi mới; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điửu hà nh của chính quyửn có chuyển biến tiến bộ; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ngà y cà ng thiết thực, hiệu quả. Truyửn thống đoà n kết, thống nhất, hợp tác, trách nhiệm trong cấp ủy và  tổ chức đảng các cấp được giữ vững và  ngà y cà ng phát huy.

Việc tổ chức Аại hội Аảng các cấp vừa qua thà nh công tốt đẹp là  minh chứng vử năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và  sự đoà n kết, thống nhất cao trong toà n đảng bộ. Những kết quả đạt được trong năm 2015 và  cả giai đoạn 2010 - 2015 là  thà nh quả của sự cố gắng không mệt mửi, sự chung tay góp sức của các tầng lớp nhân dân, của các cấp, ngà nh, của đội ngũ trí thức, các nhà  khoa học, các doanh nhân, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang Thủ đô. Sự nỗ lực và  những thà nh tựu đó đã để lại ấn tượng hết sức tốt đẹp, được đánh dấu bởi thà nh công trên hầu hết các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, các sự kiện trọng đại, Аại hội Аảng các cấp đã diễn ra trong thời gian qua.

Những thà nh tựu và  kết quả đó góp phần bồi đắp lòng tự hà o vử truyửn thống văn hiến, anh hùng, hòa bình, hữu nghị, nâng cao uy tín, vị thế của Thủ đô. Nhân dịp nà y, một lần nữa, cho phép tôi trân trọng cảm ơn sự nỗ lực phấn đấu và  những đóng góp to lớn của toà n thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân Thủ đô; các cấp, các ngà nh; của HАND và  các vị đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp của Thà nh phố.

Thưa các đồng chí và  các vị đại biểu!

Bên cạnh những thà nh tựu, tiến bộ đã đạt được, Thủ đô Hà  Nội cũng còn không ít việc chưa đáp ứng yêu cầu và  mong đợi của nhân dân. Báo cáo chính trị trình Аại hội XVI Аảng bộ Thà nh phố đã nghiêm túc chỉ rõ: Kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiửm năng, lợi thế; tăng trưởng kinh tế chưa thực sự bửn vững; chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh chưa cao; chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm. Quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị, trật tự an toà n giao thông, bảo vệ môi trường một số mặt chưa đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô. Phát triển văn hóa - xã hội chưa thực sự tương xứng với vai trò, tiửm năng, vị thế của Thủ đô.

Một số tiêu chí xây dựng người Hà  Nội thanh lịch, văn minh kết quả thực hiện còn hạn chế. Năng lực lãnh đạo và  sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa ngang tầm yêu cầu sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Công tác quản lý, điửu hà nh của bộ máy hà nh chính ở một số cấp, ngà nh, lĩnh vực chưa thực sự quyết liệt. Những biểu hiện suy thoái, tiêu cực trong Аảng, trong xã hội, nhất là  vử tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp chưa được ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả.

Với ý nghĩa là  kử³ họp cuối năm và  chuẩn bị tổng kết nhiệm kử³ khoá XIV HАND Thà nh phố, tôi đử nghị các đại biểu tiếp tục đi sâu phân tích, chỉ rõ nguyên nhân, nhất là  nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm và  đưa ra các biện pháp khắc phục có hiệu quả; khai thác, phát huy tốt hơn những nguồn lực sẵn có hết sức to lớn và  phong phú của Thủ đô (nguồn lực vử con người, vử vốn, vử khoa học công nghệ, vử khả năng thu hút đầu tư, v.v...) thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng năm 2016 và  những năm tiếp theo, qua đó, tạo sự đồng thuận, quyết tâm cao trong xã hội, góp phần triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Аại hội XVI Аảng bộ Thà nh phố.

Thực hiện Chỉ thị 36 của Аảng vử công tác nhân sự Аại hội Аảng bộ các cấp, tại kử³ họp nà y HАND Thà nh phố sẽ tiến hà nh một công việc quan trọng là  kiện toà n chức danh Chủ tịch UBND Thà nh phố. Theo nguyện vọng của đồng chí Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên BCH Trung ương Аảng, Chủ tịch UBND Thà nh phố nhiệm kử³ 2011-2016, Bộ Chính trị và  Chính phủ đã đồng ý để đồng chí Nguyễn Thế Thảo thôi giữ chức Chủ tịch UBND Thà nh phố, tạo điửu kiện để Thà nh phố kiện toà n chức danh Chủ tịch UBND tại kử³ họp lần nà y. Tại Аại hội đại biểu Аảng bộ Thà nh phố lần thứ XVI vừa qua, đồng chí Nguyễn Аức Chung, Giám đốc Công an Thà nh phố đã được bầu là m Phó Bí thư Thà nh ủy, đồng thời được cấp trên đồng ý giới thiệu để HАND Thà nh phố bầu là m Chủ tịch UBND Thà nh phố theo đúng qui trình và  thủ tục.

Thưa các đồng chí và  các vị đại biểu!

Năm 2016 được mở đầu bằng sự kiện chính trị hết sức quan trọng của Аảng và  đất nước, đó là : Аại hội đại biểu toà n quốc lần thứ XII của Аảng; năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Аại hội Аảng bộ các cấp; năm diễn ra cuộc bầu cử­ đại biểu Quốc hội và  Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kử³ 2016 - 2021. Tình hình và  yêu cầu nhiệm vụ mới đòi hửi mỗi chúng ta phải quyết tâm cao hơn nữa, chủ động nắm bắt, tận dụng tốt thời cơ, thuận lợi, khắc phục hạn chế, khó khăn, giải quyết đồng bộ rất nhiửu công việc, đối với Thủ đô, có thể nói việc nà o cũng đửu quan trọng. Trên tinh thần đó, tôi trao đổi và  nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là , các cấp, các ngà nh cần khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết Аại hội XVI Аảng bộ Thà nh phố; tiếp tục đổi mới công tác quán triệt, tuyên truyửn, học tập Nghị quyết, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hà nh động cụ thể để tổ chức thực hiện Nghị quyết Аại hội XVI của Аảng bộ Thà nh phố và  Nghị quyết Аại hội cấp mình. Sau Аại hội Аảng bộ Thà nh phố lần thứ XVI thà nh công tốt đẹp, cán bộ, đảng viên, nhân dân Thủ đô đang trông đợi các cơ quan lãnh đạo và  cá nhân các đồng chí mới được bầu, mới được phân công sớm bắt tay và o công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, điửu hà nh, thể hiện tinh thần quyết tâm, quyết liệt, năng động và  đổi mới. Biết bao công việc lớn lao và  cấp bách, đang chử đợi đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Аồng thời, tích cực chuẩn bị chu đáo để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử­ đại biểu Quốc hội và  Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bà n; đẩy mạnh các phong trà o thi đua, lập thà nh tích xuất sắc thiết thực chà o mừng Аại hội XII của Аảng. 

Hai là , Tập trung chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu hoà n thà nh các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; trong đó, tập trung thực hiện tốt mục tiêu: Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2015. Chú trọng cải thiện chất lượng tăng trưởng, bảo đảm phát triển bửn vững. Аẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, tái cơ cấu nửn kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và  sức cạnh tranh; chuẩn bị thật tốt những điửu kiện cần thiết để chủ động tham gia và o quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ngà y cà ng sâu rộng của đất nước. Sớm khắc phục những khâu còn yếu kém, chậm trễ để cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp và  thu hút mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế, xã hội Thủ đô... Là m tốt hơn nữa công tác quy hoạch và  quản lý quy hoạch. Quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kử¹ thuật, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm và  thực hiện tốt các chương trình, đử án xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp toà n diện, hiệu quả và  bửn vững. Là m tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và  tinh thần của nhân dân, đặc biệt trong dịp Tết cổ truyửn Bính Thân sắp tới.

Ba là , tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách hà nh chính, với phương châm rõ đầu mối, rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân; rõ tiến độ, thời hạn giải quyết công việc; đử cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; phấn đấu giảm bớt họp hà nh; việc phối hợp giữa các cấp, các ngà nh của Thà nh phố cần khẩn trương, chặt chẽ và  hiệu quả hơn. Аồng thời, với việc ra sức phát huy dân chủ trong Аảng và  trong xã hội cần tăng cường kỷ cương hà nh chính, khắc phục tình trạng trì trệ, sự chồng chéo, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm của bộ máy chính quyửn các cấp; nâng cao trách nhiệm, đạo đức nghử nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức trong thi hà nh công vụ. Tiếp tục quan tâm là m tốt công tác đà o tạo, bồi dườ¡ng, luân chuyển cán bộ; là m tốt công tác quy hoạch cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Bốn là , tiếp tục phát huy kết quả và  kinh nghiệm đạt được của nhiệm kử³ XIV HАND Thà nh phố (2011 - 2016), đặc biệt là  triển khai thực hiện Аử án 04/АA-TU của Ban Thường vụ Thà nh ủy và  Kế hoạch số 15/KH-HАND của HАND Thà nh phố vử Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HАND các cấp thà nh phố Hà  Nội giai đoạn 2011-2016, trong thời gian tới, các vị Аại biểu HАND các cấp Thà nh phố phát huy hơn nữa vai trò người đại diện, gần dân, sát dân; sâu sát thực tiễn, nói lên tiếng nói của cử­ tri và  tích cực thực hiện những điửu mà  cử­ tri yêu cầu. 

Thưa các đồng chí và  các vị đại biểu!

Tôi đã có nhiửu dịp chia sẻ với các đồng chí vử vinh dự, lòng tự hà o, vử ý thức trách nhiệm của người đại biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Vì danh dự, lòng tự hà o và  trách nhiệm, nghĩa vụ trước Аảng bộ và  nhân dân, mỗi cán bộ, đảng viên hãy ra sức phấn đấu vì sự phát triển đi lên của Thà nh phố. Nghiêm túc thực hiện điửu cam kết hết sức thiêng liêng - Nhà  nước ta là  của dân, do dân và  vì dân; mọi quyửn lực đửu là  của dân; mọi việc là m đửu vì lợi ích của dân. Trên từng vị trí công tác được phân công, dù là  công tác Аảng, chính quyửn hay đoà n thể, tất cả chúng ta phải cùng chung một ý chí, một nguyện vọng, một tiếng nói, cùng chia sẻ gánh vác trách nhiệm; mỗi người đửu phải là  tấm gương thực hiện phương châm Nói đi đôi với là m và  lôi cuốn mọi người cùng thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ quan trọng, nặng nử, to lớn và  cấp bách đang đặt ra cho Thủ đô và  đất nước trong giai đoạn hiện nay. Với tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, thảo luận thấu đáo, tôi tin rằng, kử³ họp 14 HАND Thà nh phố sẽ thông qua được những quyết định quan trọng đáp ứng yêu cầu xây dựng và  phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại.

Thưa các đồng chí và  các vị đại biểu!

Thay mặt lãnh đạo Thà nh phố, tôi xin chân thà nh cảm ơn đồng chí Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Với tình cảm và  sự quan tâm to lớn đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô, đồng chí đã tới dự và  có bà i phát biểu quan trọng, biểu dương, đánh giá cao những thà nh tựu và  kết quả Thà nh phố đã đạt được; chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Thà nh phố vử những việc cần phải là m trong thời gian tới. Tôi xin gử­i tới các đại biểu, các vị khách mời Trung ương và  Thà nh phố cùng toà n thể các đồng chí lời chúc sức khửe, hạnh phúc.

Chúc kử³ họp thứ 14 của Hội đồng nhân dân Thà nh phố thà nh công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
 • Mắm cáy
  Mắm cáy là món ăn dân dã từ bao đời nay gắn bó với người dân quê tôi như củ khoai nước, quả cà pháo... Mâm cơm nhà nông thời hợp tác xã thường có món rau khoai lang luộc, đĩa cá kho và bát nước mắm cáy (người dân thường vẫn gọi thân mật là nước cáy). Giản dị vậy thôi mà sao mỗi khi đi xa lại nhớ đến nao lòng.
 • Góc nhìn đa chiều về lễ vật trong hội làng Thăng Long - Hà Nội
  Từ buổi ban sơ dựng nước đến ngày nay, Thăng Long - Hà Nội mang trong mình bao trầm tích văn hóa, lịch sử. Góp thêm những góc nhìn đa chiều, cuốn sách “Lễ vật trong hội làng Thăng Long - Hà Nội” (Nxb Hà Nội, 2023) giúp người đọc khám phá những giá trị văn hóa truyền thống phong phú, đặc sắc của mảnh đất kinh kỳ.
 • Tọa đàm “Sự hòa hợp giữa tín ngưỡng dân gian và Phật giáo thông qua tục thờ nữ thần ở Việt Nam”
  Sáng 22/9, Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội đã tổ chức tọa đàm “Sự hòa hợp giữa tín ngưỡng dân gian và Phật giáo thông qua tục thờ nữ thần ở Việt Nam” với sự tham gia của đông đảo các hội viên trong Hội.
 • Đề xuất bổ sung cấp chính quyền thành phố thuộc thành phố Hà Nội
  Xây dựng dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) bổ sung cấp chính quyền thành phố thuộc thành phố Hà Nội, quy định một số thẩm quyền vượt trội của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố thuộc thành phố Hà Nội so với thẩm quyền của chính quyền quận, huyện.
 • Hà Nội điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới An Thịnh – Mê Linh
  UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4655/QĐ-UBND về phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới An Thịnh - Mê Linh, thuộc các xã Tiền Phong, Đại Thịnh, Thanh Lâm và thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội.
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng người Hà  Nội thanh lịch, văn minh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO