Người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Hà Nội tự hào và noi gương đồng chí Đào Duy Tùng, quyết tâm xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”

Quỳnh Phạm 05:42 11/05/2024

Đó là khẳng định của đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội tại cuộc Hội thảo khoa học “Đồng chí Đào Duy Tùng - Người cộng sản kiên trung, nhà lý luận xuất sắc của Đảng” diễn ra chiều ngày 10/5 tại Huyện ủy – UBND huyện Đông Anh (TP. Hà Nội). Hội thảo là hoạt động hướng tới Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).

“Trải qua hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng, đồng chí Đào Duy Tùng đã nêu một tấm gương sáng về đạo đức cách mạng; trưởng thành từ phong trào quần chúng ở cơ sở, lần lượt qua các cương vị lãnh đạo từ huyện, tỉnh đến cấp lãnh đạo cao cấp của Đảng là Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, trước sau đồng chí vẫn giữ trọn phẩm chất của người cộng sản, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, cho biết.

bac-tung-3.jpg

Đồng chí Đào Duy Tùng cả đời cống hiến, gắn bó với công tác xây dựng Đảng, đồng chí đã góp nhiều công sức cho các hoạt động nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng - lý luận, đường lối, quan điểm của Đảng. Tự hào và noi gương đồng chí Đào Duy Tùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội quyết tâm, phấn đấu xây dựng, phát triển Thủ đô trở thành Thành phố “Văn hiến - văn minh - hiện đại”.

Thứ nhất, Đảng bộ Thành phố tập trung ưu tiên hoàn thiện thể chế phát triển Thủ đô toàn diện, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế; kết hợp hài hòa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại; kết hợp hài hòa, nhuần nhuyễn giữa giữ gìn bản sắc văn hóa với phát triển kinh tế và giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, trong đó văn hóa, con người vừa là mục tiêu, vừa là nền tảng, nguồn lực, động lực để phát triển Thủ đô.

Điểm nổi bật trong mục tiêu phát triển mới của Hà Nội là: Đẩy mạnh xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị của Thủ đô Hà Nội thực sự gương mẫu, đoàn kết, trong sạch, vững mạnh toàn diện, tiêu biểu; xây dựng đội ngũ cán bộ Hà Nội có trình độ cao, có phẩm chất đạo đức trong sáng, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ là nhân tố có ý nghĩa quyết định; xây dựng người Hà Nội hào hoa, thanh lịch, nghĩa tình, văn minh, tiêu biểu cho văn hóa, lương tri và phẩm giá con người Việt Nam.

Thứ hai, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh là quyết sách lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội đặt vào nhiệm vụ trọng tâm trong các nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ Thành phố, trong các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của Hà Nội. Những năm tới cần tiếp tục cụ thể hóa các đặc trưng về người Hà Nội thanh lịch, văn minh trong hệ thống chính trị, trong mọi cơ quan, đơn vị, trong mỗi gia đình và mọi tầng lớp nhân dân. Xây dựng văn hóa người Hà Nội từ “lời nói hay, làm việc tốt, ứng xử đẹp”.

Tuyên truyền, khen thưởng những tấm gương “người tốt, việc tốt”; đồng thời có chế tài để ngăn chặn, xử lý các hành vi thiếu văn hóa, không phù hợp với truyền thống thanh lịch của người Hà Nội. Đẩy mạnh các phong trào, hoạt động văn hóa - xã hội mang tính chất nhân văn, nhân đạo sâu sắc.

img_4568.jpeg
Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, Hà Nội tự hào và noi gương đồng chí Đào Duy Tùng, quyết tâm xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.

Liên tục nhiều khóa liền, Đảng bộ Thành phố Hà Nội có những Chương trình công tác toàn khóa dành cho nhiệm vụ xây dựng con người: Chương trình số 05-CTr/TU (khóa XIII); Chương trình 08-CTr/TU (khóa XIV); Chương trình 04-CTr/TU (khóa XV); Chương trình 06-CTr/TU (khóa XVII). Tuyên truyền, khen thưởng những gia đình có truyền thống văn hóa, hiếu học ở Thủ đô. Xây dựng môi trường văn hóa phải đi đôi với việc tuyên truyền, giáo dục con người ứng xử văn hóa.

Thứ ba, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn Thành phố để phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Xây dựng Thành phố Hà Nội phát triển nhanh, bền vững dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo, có nguồn nhân lực chất lượng cao. Tận dụng có hiệu quả các cơ hội do cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đem lại để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực. Phấn đấu đến năm 2030, Hà Nội trở thành thành phố “Xanh - thông minh - hiện đại”… Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 có thể là một thời cơ, thách thức lớn đối với sự phát triển của Thủ đô. Để cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đi đúng hướng, bớt đi những rủi ro không đáng có, không làm đảo lộn nhiều lĩnh vực trong sản xuất, sinh hoạt đến lĩnh vực văn hóa tinh thần, thì việc tập trung xây dựng và phát triển Thủ đô “Văn hiến - văn minh - hiện đại” là cực kỳ quan trọng, không chỉ là mục tiêu mà còn là động lực mạnh mẽ phát triển Thủ đô trong thời gian tới.

Thứ tư, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân ở nước ta, ý thức, quyền cá nhân và quyền công dân sẽ làm tăng vai trò điều chỉnh của đường lối, luật pháp, chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như các chủ trương, quyết sách của Thành ủy và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đối với xây dựng Thủ đô “Văn hiến - văn minh - hiện đại”. Xây dựng chính quyền nhân dân trong sạch vững mạnh, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, giữ vững trật tự, kỷ cương phép nước; hoàn chỉnh và thực hiện chính sách phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần có sự quản lý của nhà nước; xây dựng và thực hiện các chính sách xã hội; bảo vệ và chấn hưng nền văn hóa dân tộc đi đôi với tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; xây dựng con người mới… để từ đó tạo lập cơ sở ổn định cho xu hướng vận động, phát triển các giá trị “Văn hiến - văn minh - hiện đại” trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô.

Thứ năm, mở rộng giao lưu, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, mở rộng địa bàn giao lưu và hợp tác văn hóa quốc tế. Mở rộng và tăng cường công tác thông tin đối ngoại theo hướng nâng cao bản lĩnh chính trị. Củng cố, tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa làm cho cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp nhận rõ âm mưu của các thế lực thù địch đang đẩy mạnh chiến lược diễn biến hòa bình ở nước ta, nhất là trên địa bàn Thủ đô. Kiên quyết khắc phục những biểu hiện mơ hồ, mất cảnh giác, hữu khuynh, tiêu cực trong lãnh đạo, chỉ đạo, đấu tranh chống các thủ đoạn diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, đồng thời chống nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

“Kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (1924-2024), nhà lãnh đạo công tác tư tưởng, lý luận có uy tín lớn của Đảng – người in đậm dấu ấn trong lòng nhân dân Thủ đô Hà Nội. Với hơn 50 năm hoạt động cách mạng liên tục, đồng chí đã cống hiến trọn đời mình cho Đảng, cách mạng và dân tộc Việt Nam. Cán bộ, đảng viên và nhân dân Hà Nội luôn khắc ghi hình ảnh đồng chí Đào Duy Tùng bình dị, gần gũi, thân thương, là nguồn động lực to lớn cổ vũ các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân Hà Nội trên đường đổi mới xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn hiến, văn minh, hiện đại”, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, nhấn mạnh./.

Bài liên quan
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
 • Chùm thơ tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Ông tốt nghiệp Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Chính học vấn chuyên sâu về văn học cùng vốn hiểu biết sâu rộng về văn hóa nên ông vô cùng trân quý các văn nghệ sĩ. Trong các bài viết, bài phát biểu, gặp mặt trò chuyện… Tổng Bí thư đã có những đánh giá vô cùng sâu sắc, đồng thời có những chỉ đạo quan trọng, thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với văn học nghệ thuật và lực lượng văn nghệ sĩ. Sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày
 • Kỷ vật quý của Bảo tàng Thành cổ Quảng Trị
  Trước khi đi “nghiên cứu bí mật trong lòng đất” ở chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, liệt sĩ Lê Văn Huỳnh đã viết vội bức thư để lại cho đồng đội gửi đến mẹ già, vợ hiền và người thân của mình ở quê nhà đầy cảm động.
 • Khám phá bảo vật qua cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam”
  Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ra mắt bạn đọc cuốn sách song ngữ Việt - Anh “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” (Thousand Years of Viet Nam National Civilization).
 • Huế: Hỗ trợ phục hồi và trao tặng 80 di ảnh liệt sĩ
  Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Sở Lao động TB&XH tổ chức phục hồi và trao 80 di ảnh liệt sĩ tới các thân nhân liệt sĩ ở Thừa Thiên Huế.
 • Công nhận A Lưới thoát nghèo, đưa ra khỏi danh sách huyện nghèo Quốc gia
  Ngày 22/7, Phó Thủ tướng Chính Phủ Trần Lưu Quang ký Quyết định công nhận huyện A Lưới (Thừa Thiên Huế) thoát nghèo năm 2024 và được đưa ra khỏi Danh sách huyện nghèo giai đoạn 2021 – 2025.
Đừng bỏ lỡ
 • Quận Tây Hồ tổ chức các hoạt động tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ dịp 27/7
  Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), ngày 23/7, Đoàn đại biểu Quận ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ đã đến dâng hương, dâng hoa viếng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hà Nội.
 • Hà Nội, mùa đầu nỗi nhớ
  Tôi chậm rãi bước từng bước nhẹ nhàng trên một con phố nhỏ quanh Hồ Tây, từng chiếc lá vàng từ tốn rơi trên mặt đường tấp nập người qua lại, mặt hồ còn nhấp nhô phản chiếu những tia nắng mờ nhạt còn sót lại của buổi hoàng hôn. Dường như thời gian đang trôi chậm lại để tôi có thể cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của miền đất Thủ đô, mà trước đây tôi chỉ có thể trông thấy qua lớp màn ảnh vô giác.
 • Khơi thông, tối ưu hóa các nguồn lực cho phát triển văn hóa Thủ đô
  “Với chiều dài lịch sử, bề dày văn hiến nghìn năm, Hà Nội luôn luôn nhận thức sâu sắc vấn đề văn hóa vừa là nhiệm vụ trước mắt, vừa là nhiệm vụ cơ bản và lâu dài”, đó là khẳng định của TS. Nguyễn Văn Phong – Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội tại Hội thảo khoa học “50 năm xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn” do Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Thành ủy Hà Nội tổ chức sáng 23/7.
 • Thừa Thiên Huế tham dự kỳ họp 46 của Ủy ban Di sản Thế giới
  Tỉnh Thừa Thiên Huế tham dự kỳ họp lần thứ 46 của Ủy ban Di sản Thế giới (UNESCO) tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc tế Bharat Mandapam (thành phố New Delhi, Ấn Độ) từ ngày 20 – 26/7.
 • Hà Nội: Ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
  UBND Thành phố Hà Nội vừa ra Công điện số 07/CĐ-UBND Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2024 về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành tình cảm, nặng lòng với công cuộc bảo tồn di sản Cố đô Huế
  Trên cương vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế và quan tâm, nặng lòng với công cuộc bảo tồn di sản văn hóa ở Cố đô Huế.
 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với tư cách là một nhà báo
  Những ngày qua, Bộ Chính trị, Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thông báo về tình hình sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhân dân cả nước và bè bạn quốc tế lo lắng, cầu mong mọi điều bình an đối với người lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Thật buồn, khi tôi đang viết bài này thì phép màu nhiệm đã không đến... Vào lúc 13 giờ 38 phút ngày 19 tháng 7 năm 2024, trái tim người con ưu tú của nước Việt đã ngừng đập…
 • Lào tuyên bố quốc tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
  Trưa 22/7, Chính phủ Lào ra thông cáo về việc Lào tuyên bố Quốc tang tưởng niệm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, đồng thời thông báo về việc Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào do đồng chí Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith dẫn đầu sẽ sang Việt Nam dự lễ tang đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Thủ đô Hà Nội.
 • Tàu xuôi ra Bắc
  Ba năm trước, tôi gặp Trang trên chuyến tàu mang số hiệu SE đang di chuyển từ miền Nam ra miền Bắc. Lúc đó, tôi ngồi đối diện với Trang ở toa ghế ngồi - toa thường dành cho người đi chặng ngắn. Trong toa xộc lên mùi thuốc lá, mùi dầu gió xanh, mùi bồ kết phảng phất từ mái tóc của mấy người đàn bà và mùi của vô số thứ hàng hóa trên sàn toa.
 • Hà Nội sẽ xây dựng Hội đồng tư vấn về ứng dụng AI
  Sáng 22/7, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã tổ chức Hội thảo "Trao đổi về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động của các cơ quan nhà nước thành phố và giải quyết các vấn đề bức thiết của xã hội trên địa bàn thành phố".
Hà Nội tự hào và noi gương đồng chí Đào Duy Tùng, quyết tâm xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO