Chuyển động Hà Nội

Hà Nội triển khai Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam"

Thoa Phan 31/05/2024 06:15

UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 160/KH-UBND, ngày 25/5/2024 phát động, tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam” trên địa bàn thành phố Hà Nội.

cuoc-thi-can-cuoc(1).jpeg
Hà Nội triển khai Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam".

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Căn cước số 26/2023/QH-15 được Quốc hội thông qua ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2024, thực hiện Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 14/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thì hành Luật Căn cước; Kế hoạch số 990/QLHC-BCA ngày 21/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an về triển khai thi hành Luật Căn cước trong Công an nhân dân; Kế hoạch số 2950/KH-QLHC-TTDLDC ngày 11/4/2024 của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an về việc tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam”, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 160/KH-UBND, ngày 25/5/2024 phát động, tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam” trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Cuộc thi được tổ chức bằng 02 hình thức (trả lời câu hỏi trắc nghiệm trên ứng dụng VneID và cuộc thi viết) với nội dung tìm hiểu pháp luật quy định về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam.

Để Cuộc thi được lan tỏa sâu rộng, tạo hiệu quả thiết thực; Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị chỉ đạo, tổ chức thông tin, tuyên tuyền; vận động cán bộ, đảng viên, hội viên, sinh viên, học sinh và Nhân dân tích cực tham gia.

Thời gian bắt đầu Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam" là từ tháng 5/2024 đến hết ngày 20/7/2024 (đối với thi viết) và 15/8/2024 (đối với thi trên ứng dụng VNeID)./.

Thoa Phan