Chuyển động Hà Nội

Quận Thanh Xuân tổ chức cuộc thi tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính năm 2024

Trung Kiên 20/05/2024 15:53

Nhằm cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (CCHC), chỉ số hài lòng (SIPAS), chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI), UBND quận Thanh Xuân (TP. Hà Nội) tổ chức cuộc thi tìm kiếm ý tưởng, giải pháp CCHC quận Thanh Xuân năm 2024.

Theo UBND quận Thanh Xuân, cuộc thi được tổ chức nhằm thực hiện các Kế hoạch về thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2024 của Thành phố cũng như Kế hoạch của UBND quận Thanh Xuân về công tác cải cách hành chính năm 2024.

Qua cuộc thi phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị thuộc quận để tìm ra ý tưởng, giải pháp thiết thực, đẩy mạnh hiệu quả công tác CCHC trên địa bàn quận. Đồng thời tìm ra ý tưởng, giải pháp tiêu biểu có khả năng áp dụng trên thực tế để thí điểm hoặc nhân rộng trên địa bàn quận. Đặc biệt, thông qua cuộc thi góp phần cải thiện và nâng cao chỉ số CCHC, chỉ số SIPAS, chỉ số PAPI quận năm 2024 và các năm tiếp theo.

thanh-xuan324.jpg
UBND quận Thanh Xuân triển khai cấp chữ ký số miễn phí cho công dân để thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch điện tử. (Ảnh minh họa).

UBND quận Thanh Xuân yêu cầu 100% các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường tham gia cuộc thi, khuyến khích các trường học công lập thuộc quận tham gia cuộc thi. Đối tượng dự thi dành cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, các trường học công lập thuộc quận quận Thanh Xuân và các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, các trường học công lập thuộc quận.

Nội dung ý tưởng tham gia cuộc thi, gồm có ý tưởng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các nội dung CCHC. Cụ thể:

Công tác chỉ đạo, điều hành: đưa ra các ý tưởng, giải pháp mới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ CCHC; giải pháp giúp nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhất là vai trò của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ CCHC; giải pháp về cải thiện nâng cao Chỉ số Hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) của thành phố Hà Nội.

Về cải cách thể chế: đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật; tăng tính khả thi, hiệu quả trong triển khai văn bản luật trên địa bàn quận; đề xuất giải pháp sửa đổi, bổ sung, thay thế các quy định không cần thiết tại văn bản quy phạm pháp luật nhằm thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của quận.

Cải cách TTHC: đưa ra các ý tưởng, giải pháp mới nhằm thực hiện có hiệu quả việc rà soát, đơn giản hóa TTHC; cách thức thực hiện để tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của tổ chức, cá nhân trong quá trình giải quyết TTHC, góp phần đẩy nhanh tiến trình phát triển kinh tế - xã hội. Cải tiến quy trình làm việc, cắt giảm hoặc sửa đổi, bổ sung các TTHC còn chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp, gây phiền hà cho việc tiếp nhận và xử lý công việc của tổ chức, cá nhân.

Hoạt động của Bộ phận Một cửa các cấp: đưa ra các sáng kiến, giải pháp mới nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Bộ phận Một cửa các cấp; các giải pháp nâng cao số lượng hồ sơ TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Cải cách tổ chức bộ máy nhà nước: các giải pháp nhằm sắp xếp bộ máy đảm bảo khoa học, theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, không để chồng chéo, trùng lắp về nhiệm vụ và thực hiện chức năng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, góp phần nâng cao hiệu qủa quản lý của cơ quan hành chính các cấp, giúp các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; xác định vị trí việc làm phù hợp, khoa học.

Cải cách chế độ công vụ: đưa ra các ý tưởng, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng công chức, viên chức; thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hiệu quả, không lãng phí; đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo thực chất, tránh hình thức; có giải pháp tinh giản biên chế hiệu quả.

Cải cách tài chính công: các ý tưởng, giải pháp nhằm phân phối, sử dụng các nguồn lực tài chính hiệu quả; phát huy việc quản lý, giám sát tài chính; nghiên cứu hoàn thiện chính sách và hệ thống thuế, các chính sách về thu nhập, tiền lương, tiền công.

Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước: đưa ra các ý tưởng nhằm nâng cao việc ứng dụng CNTT vào hoạt động của các cơ quan hành chính thuộc quận, giúp các cơ quan dễ dàng liên thông với nhau trong thực hiện nhiệm vụ, giúp hoạt động chỉ đạo, điều hành tập trung, thống nhất, nhanh chóng, hiệu quả và chính xác; thúc đẩy việc nghiên cứu các phần mềm, tiện ích cung cấp dịch vụ công dễ sử dụng; tham mưu ứng dụng các quy trình ISO mới vào hoạt động quản lý của các cơ quan nhà nước.

UBND quận Thanh Xuân yêu cầu bài dự thi phải có tính mới, thể hiện sự sáng tạo, tìm tòi, nghiên cứu, đề xuất cách làm hay, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực, nâng cao hiệu quả trong công tác CCHC. Các bài dự thi không được trùng lặp ý tưởng với các mô hình, ý tưởng, giải pháp đã áp dụng trên địa bàn Thành phố Hà Nội hoặc đã được áp dụng công khai ở các đơn vị, địa phương khác, chưa được thông qua Hội đồng sáng kiến cấp quận.

Bài dự thi được trình bày bằng hình thức bài viết hoặc hình thức video clip (kèm theo sản phẩm, phần mềm, hình ảnh (nếu có) của cá nhân hoặc nhóm tác giả về ý tưởng, giải pháp trong thực hiện công tác CCHC của cơ quan, đơn vị. Cá nhân, tập thể (từ 2 người trở lên) tham gia dự thi gửi bài về cơ quan, đơn vị nơi công tác.

Các cơ quan, đơn vị tiến hành sơ loại, thẩm định và chọn lọc các bài dự thi của cơ quan, đơn vị có chất lượng gửi về UBND quận (qua phòng Nội vụ). Đối với các bài dự thi bằng hình thức Video clip, hình ảnh, phần mềm, đề nghị trích xuất nội dung, ý tưởng ra bản word như bài thi viết. Trong quá trình chấm thi, tùy theo tình hình cụ thể, UBND quận Thanh Xuân sẽ tổ chức chấm bài viết, lựa chọn bài viết có chất lượng gửi dự thi cấp Thành phố hoặc cử dự thi thuyết trình do Thành phố tổ chức.

Cơ quan, đơn vị, UBND các phường, các trường học công lập thuộc quận Thanh Xuân triển khai kế hoạch, tổ chức sơ loại để chọn lọc bài thi có chất lượng gửi về UBND quận trước ngày 10/6/2024. Ban Tổ chức cuộc thi cấp quận tiến hành đánh giá, thẩm định, chọn lọc lựa chọn bài viết có chất lượng gửi Ban Tổ chức tìm kiếm sáng kiến CCHC cấp Thành phố trước ngày 30/7/2024./.

Cơ cấu giải thưởng và mức thưởng cuộc thi tìm kiếm ý tưởng, giải pháp CCHC quận Thanh Xuân năm 2024 như sau: 2 giải nhất (1 giải cá nhân và 1 giải tập thể); 2 giải nhì (1 giải cá nhân và 1 giải tập thể), 4 giải ba (2 giải cá nhân và 2 giải tập thể) và 6 giải Khuyến khích (3 giải cá nhân và 3 giải tập thể).

Các ý tưởng, giải pháp dự thi đạt giải được Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân tặng giấy khen kèm theo mức thưởng. Với cá nhân: Giải nhất: 2 triệu đồng, Giải nhì 1 triệu đồng), Giải ba: 800.000 đồng, Giải khuyến khích 500.000 đồng. Đối với tập thể mức thưởng gấp 2 lần mức thưởng của cá nhân. Các bài thi đạt giải trong cuộc thi, Ban Tổ chức cuộc thi báo cáo và đề xuất UBND quận xem xét để nghiên cứu hoặc triển khai, nhân rộng thực hiện trên địa bàn.

Trung Kiên