Chuyển động Hà Nội

Quận Đống Đa vinh danh các tập thể, cá nhân thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021

Huyền Anh 14/05/2024 16:32

Sáng 14/5, Quận ủy Đống Đa đã tổ chức Hội nghị đánh giá thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023 - 2024.

Hội nghị đồng thời tổ chức đánh giá tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Sơ kết 05 năm thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

Theo báo cáo tại Hội nghị, từ năm 2003 đến nay, kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Ban Thường vụ Quận ủy Đống Đa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tiến hành nghiêm túc, bài bản. Trên địa bàn quận, nhiều đơn vị đã có sáng tạo trong việc tổ chức quán triệt phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị. Đặc biệt, năm 2023, 2024 quận đã xây dựng và lựa chọn chuyên đề riêng phù hợp với tình hình của Đảng bộ quận; tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn quận.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Quận uỷ Đống Đa Đinh Trường Thọ khẳng định, việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, Quy định số 11-Qđi/TW và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn quận đã thu được nhiều kết quả rất đáng khích lệ.

Điểm nổi bật trong công tác tổ chức học tập, quán triệt nội dung Chuyên đề học tập và làm theo Bác đó là: Ban Thường vụ Quận ủy đã in ấn 1.500 cuốn học tập Chuyên đề mỗi năm, cấp phát đến các chi, đảng bộ và đội ngũ cán bộ chủ chốt từ quận đến cơ sở. Đồng thời, ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng số trong tổ chức hội nghị học tập.

Đáng kể, trong năm 2024, Ban Tuyên giáo Quận ủy đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn nội dung tới toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trên địa bàn quận thực hiện và đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024, cuối năm có đánh giá việc đăng ký kết hợp với việc kiểm điểm đánh giá cuối năm.

Sau 4 năm triển khai thực hiện, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân của quận. Từ tháng 5/2023 đến tháng 5/2024, đã có 8 tập thể và 15 cá nhân điển hình cấp quận được khen thưởng trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; 30 cá nhân nhận danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp TP, 100 cá nhân “Người tốt, việc tốt” cấp quận…
1(3).jpg
Bí thư Quận uỷ Đống Đa Đinh Trường Thọ trao Giấy khen biểu dương các tập thể, cá nhân tại Hội nghị.
Nâng cao vai trò người đứng đầu trong thực hiện các nhiệm vụ
Theo đánh giá của quận Đống Đa, sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW; 5 năm thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn quận đã đạt được những kết quả quan trọng, nhận thức trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền được nâng lên, số lượng, chất lượng giải quyết được nâng lên.
Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện nghiêm công tác tiếp dân thường xuyên và định kỳ, tăng cường công tác đối thoại, làm tốt công tác hòa giải từ cơ sở. Tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời đơn thư phát sinh, chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo ngày càng được đảm bảo về trình tự, thủ tục và nội dung; công tác phối hợp giải quyết khiếu nại giữa các cấp, các ngành được tăng cường. Đơn thư khiếu kiện phức tạp, kéo dài đã được ưu tiên, tập trung giải quyết, góp phần giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận.
Cụ thể, từ năm 2014 đến nay, UBND các cấp quận đã tiếp nhận 587 vụ việc. Trong đó tố cáo 217 vụ việc, đã giải quyết 211 vụ việc, đang giải quyết 6 vụ việc. Khiếu nại 370 vụ việc, đã giải quyết 369 vụ việc, đang giải quyết 1 vụ việc. Cấp phường đã tiếp nhận 411 vụ việc. Trong đó tố cáo 365 vụ việc, đã giải quyết 357 vụ việc, đang giải quyết 4 vụ việc; khiếu nại 50 vụ việc, đã giải quyết 46 vụ việc, đang giải quyết 4 vụ việc…

Theo đánh giá của quận Đống Đa, sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW; 5 năm thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn quận đã đạt được những kết quả quan trọng, nhận thức trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền được nâng lên, số lượng, chất lượng giải quyết được nâng lên.

Thời gian tới, quận tiếp tục xác định rõ việc tổ chức thực hiện Kết luận 01 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị; coi trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc học tập và làm theo Bác. Đồng thời, thường xuyên tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện theo các nội dung, kế hoạch, việc đăng ký học tập và làm theo Bác.

Đồng thời, quận tiếp tục tăng cường, quán triệt, triển khai nâng cao vai trò của cấp ủy, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo. Đồng thời, tập trung kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài; việc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo có hiệu lực pháp luật trên địa bàn quận./.

Huyền Anh