Chính sách & Quản lý

Hà Nội ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm

Kim Thoa 19/11/2023 10:36

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Trưởng ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2021-2025 vừa ký ban hành Quyết định số 01/QĐ-BCĐ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025.

xx.jpg
Ảnh minh hoạ

Theo đó, Ban Chỉ đạo hoạt động dưới sự chỉ đạo của UBND thành phố, có chức năng, nhiệm vụ giúp UBND thành phố chỉ đạo, giải quyết những công việc liên quan đến quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các công trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2021-2025.

Tổ chức kiểm tra, rà soát đánh giá, tổng hợp khó khăn, vướng mắc theo từng dự án; phân tích nguyên nhân, tồn tại, hạn chế và kiến nghị, đề xuất các giải pháp cụ thể, có tính khả thi cao nhằm thúc đẩy việc triển khai các công trình trọng điểm, nâng cao kết quả giải ngân và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Ban Chỉ đạo xem xét trách nhiệm của người đứng đầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các chủ đầu tư trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong việc triển khai các công trình trọng điểm.

Căn cứ quy chế hoạt động và chức năng, nhiệm vụ được phân công, các thành viên Ban Chỉ đạo chủ động xây dựng kế hoạch hằng năm liên quan đến ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách.

Ban Chỉ đạo định kỳ, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo các Sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã, các chủ đầu tư, nhà đầu tư và đơn vị có liên quan thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ theo lĩnh vực, địa bàn được phân công.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội lập kế hoạch, thời gian và nội dung kiểm tra, báo cáo Trưởng ban Chỉ đạo chấp thuận và giao Văn phòng UBND thành phố thông báo tới các đơn vị. Các đơn vị được thông báo kiểm tra có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ nội dung báo cáo theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo họp định kỳ hằng quý một lần. Trường hợp cần thiết, Trưởng ban Chỉ đạo có thể triệu tập phiên họp đột xuất. Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố - Phó Trưởng ban Chỉ đạo có trách nhiệm họp định kỳ hằng tháng theo ngành, lĩnh vực được phân công.

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo là Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội giúp Trưởng ban Chỉ đạo đôn đốc tiến độ, tổng hợp kết quả báo cáo, tham mưu Ban Chỉ đạo tổ chức giao ban kiểm điểm tiến độ; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, đề xuất biện pháp tháo gỡ để đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm./.

Kim Thoa